கொனேலியன் துறவற சபை குருக்கள் தங்கள் பணியை பருத்தித்துறை மறைக்கோட்டத்திலுள்ள…

யாழ். மறைமாவட்டத்தில் பணியாற்ற இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்துள்ள அன்பின் பணியாளர் துறவற சபை குருக்கள் தங்கள் பணியை

கருணையின் ஆன்மீகத்தை ஊக்குவித்தலின் இன்றியமையாத தேவை

விசுவாசத்தை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைப்பதில் உருவாகும் உறவுநிலை, கருணையின் ஆன்மீகத்தை ஊக்குவித்தல், இளையோரின்

கடவுள் தன்னை நம்பும் தாழ்ச்சியுடையவர்களைத் தேடுகிறார்

கடவுள் தன்னை நம்பும் தாழ்ச்சியுடையவர்களைத் தேடுகிறார், தங்களையும் தங்கள் சொந்த திட்டங்களையும் நம்புபவர்களையல்ல, என

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றையத் திருப்பலி முதல் வாசகம்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல் வாசகம்

மன்னிப்பதில் ஒருபோதும் சோர்வடையாதக் கடவுள்

தவக்காலமானது புதிய வாழ்வில் நடைபோடுதல் என்பதை ஒப்புரவுப் பாதையின் வழியாக நமக்கு நினைவூட்டுகின்றது என்றும், கடவுள்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்