தூய ஆவியார் நம்மை ஆறுதல்படுத்துகிறார்!

தூய ஆவியார் நம்மை ஆறுதல்படுத்துகிறார், கடவுளின் அன்பிலும் அவருடைய பார்வையிலும் நம் கவனத்தை செலுத்துவதன் வழியாக,

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

நமது இறைநம்பிக்கை அன்பிலிருந்து பிறக்கிறது!

நம் இறைநம்பிக்கை என்பது அன்பிலிருந்து பிறக்கிறது என்றும், இது சிலுவையில் இயேசுவின் இதயத்தில் துளைக்கப்பட்ட அன்பின்

நாம் அமைதியின் மறைத்தூதர்களாக இருக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம்

நாம் அமைதியின் மறைத்தூதர்களாக இருக்க அழைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்றும், இந்தத் தேர்வு நமக்கு அமைதியைத் தரும் என்றும்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்

நம் உலகில் அனைத்து மக்களுக்கும் மாண்புடையத் தொழில் தேவை!

இவ்வுலகிற்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட நமது அர்ப்பணிப்புத் தேவை என்றும், மனித சமூகத்திற்குள் படைப்பின் பராமரிப்பு

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, பொதுத் தேர்வு