பண்டத்தரிப்பு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள திருக்குடும்ப கன்னியர் துறவற சபையினருக்கான…

இளவாலை மறைக்கோட்டத்தில் பண்டத்தரிப்பு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள திருக்குடும்ப கன்னியர் துறவற…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்…

இயேசு, நம் காயங்களிலிருந்து நம்மைக் குணப்படுத்துகிறார்

நம் வலிமைகள் மற்றும், பலவீனங்களை அறிந்திருக்கும் இயேசு நம்மைப் பாதுகாப்பதற்கு எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றார் என்று,…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றையத்…