உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு குடும்பம் – திருத்தந்தை

குடும்ப வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சி, வேதனை, கடினமான சூழல் போன்றவற்றைக் கொண்டிருந்தாலும் குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத்…

அமைதியின் தலைவர்களாக இருப்பது பெரிய பொறுப்பு – திருத்தந்தை

அமைதியின் தலைவர்களாக இருப்பது என்பது வெறும் கடமை மட்டுமல்ல, மாறாக அது நம் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள…

உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு குடும்பம் – திருத்தந்தை

குடும்ப வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சி, வேதனை, கடினமான சூழல் போன்றவற்றைக் கொண்டிருந்தாலும் குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர் நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து,…