இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்றையத்…

வயதுமுதிர்ந்தோர் அவமதிப்பு விழிப்புணர்வு உலக நாள்

வயது முதிர்ந்தோர் மதிக்கப்படாத இடத்தில், இளையோருக்கு வருங்காலம் கிடையாது என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள்,…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றைய…