மார்ச் 14 : நற்செய்தி வாசகம்

உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மோசேயே உங்கள்மேல் குற்றம் சுமத்துவார்

உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மோசேயே உங்கள்மேல் குற்றம் சுமத்துவார்.

✠ யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 31-47

அக்காலத்தில்

இயேசு யூதர்களை நோக்கிக் கூறியது: “என்னைப்பற்றி நானே சான்று பகர்ந்தால், என் சான்று செல்லாது. என்னைப்பற்றிச் சான்று பகர வேறு ஒருவர் இருக்கிறார். என்னைப்பற்றி அவர் கூறும் சான்று செல்லும் என எனக்குத் தெரியும். யோவானிடம் ஆள் அனுப்பி நீங்கள் கேட்டபோது அவரும் உண்மைக்குச் சான்று பகர்ந்தார். மனிதர் தரும் சான்று எனக்குத் தேவை என்பதற்காக அல்ல; நீங்கள் மீட்புப் பெறுவதற்காகவே இதைச் சொல்கிறேன். யோவான் எரிந்து சுடர்விடும் விளக்கு. நீங்கள் சிறிது நேரமே அவரது ஒளியில் களிகூர விரும்பினீர்கள். யோவான் பகர்ந்த சான்றைவிட மேலான சான்று எனக்கு உண்டு. நான் செய்து முடிக்குமாறு தந்தை என்னிடம் ஒப்படைத்துள்ள செயல்களே அச்சான்று.

நான் செய்துவரும் அச்செயல்களே தந்தை என்னை அனுப்பியுள்ளார் என்பதற்கான சான்றாகும். “என்னை அனுப்பிய தந்தையும் எனக்குச் சான்று பகர்ந்துள்ளார். நீங்கள் ஒருபோதும் அவரது குரலைக் கேட்டதுமில்லை; அவரது உருவைக் கண்டதுமில்iலை. அவரது வார்த்தையும் உங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கவில்லை; ஏனெனில், அவர் அனுப்பியவரை நீங்கள் நம்பவில்லை. மறைநூல் வழியாக நிலைவாழ்வு கிடைக்கும் என எண்ணி அதனைத் துருவித் துருவி ஆய்ந்து பார்க்கிறீர்களே! அம்மறைநூலும் எனக்குச் சான்று பகர்கிறது. வாழ்வு பெறுமாறு என்னிடம் வர உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை.

மனிதர் தரும் பெருமை எனக்குத் தேவையில்லை. உங்களை எனக்குத் தெரியும். உங்களிடம் இறையன்பு இல்லை. நான் என் தந்தையின் பெயரால் வந்துள்ளேன். ஆனால் என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. வேறொருவர் தம் சொந்தப் பெயரால் வருவாரானால் அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். கடவுள் ஒருவரே. அவர் தரும் பெருமையை நாடாது, ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து பெருமை தேடிக்கொள்கிறீர்களே! உங்களால் எப்படி என்னை நம்ப இயலும்? தந்தையின் முன்னிலையில் உங்கள்மேல் குற்றம் சுமத்தப்போகிறவன் நான் என நினைக்காதீர்கள். உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மோசேயே உங்கள்மேல் குற்றம் சுமத்துவார். நீங்கள் மோசேயை நம்பியிருந்தால் என்னையும் நம்பியிருப்பீர்கள். ஏனெனில் அவர் என்னைப் பற்றித்தான் எழுதினார். அவர் எழுதியவற்றை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நான் சொல்பவற்றை எவ்வாறு நம்பப் போகிறீர்கள்?”

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.

——————————————————————————

மன்னிக்கும் கடவுள்

தவக் காலத்தின் நான்காம் வாரம் வியாழக்கிழமை

I விடுதலைப்பயணம் 32: 7-14

திருப்பாடல் 106: 19-20, 21-22, 23 (4a)

II யோவான் 5: 31-47

மன்னிக்கும் கடவுள்

மன்னிப்பதும் மறப்பதும் கடவுளின் இயல்புகள்

கடவுள் மட்டும் மனிதர்கள் செய்யும் குற்றங்களையெல்லாம் நினைவில் கொண்டிருந்தால், இவ்வுலகில் யாருமே நிலைத்துநிற்க முடியாது. அவர் மனிதர்கள் செய்யும் குற்றங்களை மன்னிப்பதாலும் மறப்பதாலுமே இவ்வுலகில் மனிதர்கள் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கின்றார்கள் (திபா 130:3).

ஆண்டவராகிய கடவுள் இஸ்ரயேல் மக்களுக்குக் கொடுத்த முதன்மையான கட்டளை, “நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர்; என்னைத் தவிர வேறு தெய்வங்கள் உனக்கிருத்தல் ஆகாது” (விப 20:1-3). இக்கட்டளைக் கடவுள் மோசே மூலமாகக் கொடுத்த சிறிது காலத்திற்குள்ளாகவே மக்கள் மீறுகின்றார்கள். மோசே கடவுளோடு உரையாடுவதற்குச் சீனாய் மலைக்குச் சென்ற வேளையில், கீழே இருந்த மக்கள் பொன்னாலான கன்றுக்குட்டியைச் செய்து, அதை வழிபடத் தொடங்குகின்றார்கள். இதனால் கடவுளின் சினம் பொங்கி எழும்போது, மோசே அவர்களுக்காகப் பரிந்து பேசி, கடவுள் தம் மக்களுக்குச் செய்யப் போவதாக அறிவித்த தீங்கைச் செய்யாது விட்டுவிடக் காரணமாக இருக்கின்றார்.

Comments are closed.