இயேசுவின் திரு இருதய வணக்க மாதம். 2-ம் தேதி

திரு இருதயப் பக்தி எதில் அடங்கியிருக்கிறது.

இயேசுவின் திரு இருதயத்தை அன்பு செய்து பக்தி செய்ய அனைவருக்கும் விருப்பம். ஆனால் பக்தியில் தவறான எண்ணங்கள் உண்டு. “சேசுவின் திரு இருதயமே! உம்மை அன்பு செய்கிறேன்” என்று அடிக்கடி சொல்லுவதிலும், நீண்ட செபங்கள் சொல்வதிலும், பாடல்கள் பாடுவதிலும், திருஇருதயப் பீடங்களில் மலர்களை வைத்து தீபங்களை ஏற்றுவதிலும் அடங்கியுள்ளது என சிலர் நினைக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் நல்ல காரியங்கள் எனினும் இவை திருஇருதய பக்தியின் வெளி அடையாளங்கள் மட்டுமே ஆகும்.

“நீங்கள் என் மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் என் கட்டளைகளைக் கடைபிடிப்பீர்கள்.” (யோ 14:15) ‘என் கட்டளைகளை ஏற்றுக் கடைப்பிடிப்பவர் என்மீது அன்பு கொண்டுள்ளார். என் மீது அன்பு கொள்பவர் மீது தந்தையும் அன்பு கொள்வார். நானும் அவர்மீது அன்பு கொண்டு அவருக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன்.” (யோ 14 :21 என்றும் கூறுகிறார் சேசு கிறிஸ்து

உண்மையான அன்பு வார்த்தையில் மட்டுமல்ல, செயல்களிலும்தான் முக்கியமானதாய் விளங்குகிறது என்று அனைவரும் அறிந்து கொள்வர்.

என் தந்தையை வெகுவாய் அன்பு செய்கிறேனென்று சொல்லுகிற மகன், தந்தையுடைய கட்டளைகளைப் பரிகசித்து, அவருக்குக் கீழ்ப்படியாமல் தன் நடத்தையால் அவருடைய இதயத்தை வேதனைப்பட செய்வானேயாகில், அவன் தன் தந்தையை உண்மையாகவே அன்புசெய்கிறானென்று சொல்லலாமா?

சேசுவின் திரு இருதயத்தை அன்பு செய்கிறாயா இல்லையா என அறியவேண்டுமா? இதோ, மனது பொருந்தி எந்தப் பாவத்தையும் கட்டிக்கொள்ளாதபடி எச்சரிக்கையாயிருக்கிறாயா? தேவனுடையக் கட்டளைகளையும் திருச்சபைக் கட்டளைகளையும் கடைப்பிடிக்கிறாயா? குருக்களுக்கு மரியாதை செய்து கீழ்ப்படிகிறாயா? திருஇருதயத்துக்கு வணக்கமாக தனியாக முயற்சி செய்து உன் தீய விருப்பங்களின் மேல் வெற்றி கொண்டு, சில குறைந்த நிந்தைகளையாகிலும் பொறுமையோடு ஏற்றுக் கொண்டு சகலருக்கும் பிறரன்பைக் காட்டுகிறாயா? செபம், புத்திமதி மற்றும் உன் நன்மாதிரிகையால் ஆத்துமாக்களை மீட்க முயற்சி செய்கிறாயா? இவை போன்ற முயற்சிகள்தான் சேசுவின் திரு இருதயத்தை நாம் அன்பு செய்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளம். வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல; செயல்களாலும், ஒறுத்தல் முயற்சிகளாலும் விளங்குகிற அன்புதான் சேசுவின் திருஇருதயத்தின் உண்மையான அன்பு ஆகும்.

சேசுக்கிறிஸ்து நமக்காக இவ்வுலகத்தில் வந்து பாடுபட்டு நமது அன்பிற்காக தமது 33 வருடங்களும் நிந்தை அவமானங்கள் அனுபவித்து சிலுவையில் வருந்தி பாடுபட்டு தமது இரத்தமெல்லாம் சிந்தி உயிரைக் கொடுத்தார். உலகம் முடியும் மட்டும் நம்மோடுகூட இருக்கவும், நமது ஆன்மாவிற்கு உணவாகவும் நற்கருணையை உண்டாக்கினார்.

சேசு நமது மட்டில் காண்பித்த இந்த அன்பை உணர்ந்துதான் புனிதர்கள் நமது ஆண்டவரைப் பின்பற்றினார்கள். ஸ்மர்னா நகரத்து ஆயராகிய புனித இஞ்ஞாசியாரை மதத்திற்காக உயிரைவிட உரோமா புரிக்குக் கூட்டிக் கொண்டுபோகும் போது அவர் தமது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதியது: “நான் கிறிஸ்துவுக்காக என் உயிரை விடப் போவதை உங்களுக்கு அறிவிக்க நான் மிகுந்த பாக்கியம் பெற்றவன், என்னை சுட்டெரிக்கலாம், சிலுவையில் அறையலாம் அல்லது விலங்குகளுக்கு இரையாக்கலாம் பரவாயில்லை. இவைகளையெல்லாம் ஆண்டவருக்காக மிக சந்தோஷமாய் அனுபவிப்பேன். இவை என்னை, என் உயிரும் அன்புமாகிய கிறிஸ்துவிடம்” கொண்டு சேர்க்கும்.

இதுவே திருத்தூதர்களிடத்திலும், வேதசாட்சிகளிடத்திலும், புனிதர்களிடத்திலும் விளங்கிய உன்னதமான பற்றுதல். இப்போதுகூட எத்தனையோ மத போதகர்கள், தங்கள் தாய் தந்தையர், சுற்றத்தார், நண்பர்கள், சொந்த நாடு முதலானவைகளை விட்டு மிகத் தொலைவான வேறு நாடுகளுக்குச் சென்று கிறிஸ்தவர்களை மீட்கவும், பிற மதத்தினருக்குப் போதிக்கவும் வருந்தி உழைத்து, தங்கள் வாழ்நாட்களை செலவழிக்கிறார்கள். இதற்குக் காரணம், சேசுவின் அன்புக்கும் அவருடைய திரு இரத்தத்தால் மீட்டு இரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்களின் அன்புக்குமேயன்றி வேறல்ல.

கிறிஸ்தவ நாடுகளிலுள்ள மருத்துவமனைகளைப் பாருங்கள். அங்கே தங்கள் சொத்து, சுகம், விருப்பங்கள் அனைத்தையும் கடவுளுக்காக வெறுத்து ஒதுக்கிவிட்ட கன்னியர்கள், துறவியர்கள் தாங்கள் ஒருபோதும் கண்டிராத நோயாளிகளுக்கு அக்கரையுடன் பணிவிடை செய்து வருவதைக் காண்பீர்கள். இச்செயலைச் செய்ய தூண்டுவது சேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மட்டுமே. இன்னும் புண்ணியவான்களாகிய சில கிறிஸ்தவர்கள், தங்கள் நன்மாதிரிகையாலும், தாராள குணத்தினாலும், மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக நடக்கவும், தங்கள் சகோதரருடைய முன்னேற்றத்துக்காக உழைத்து துன்பப்பட வேண்டிய பிரமாணிக்கத்தையும், தளராத ஊக்கத்தையும் அவர்கள் இதயத்தில் தூண்டி வளர்ப்பது சேசுவின் பேரில் அவர்கள் வைத்த அன்பே. எடுத்துக்காட்டாக அன்னைத் தெரசாவின் தீவிர செயல்கள்.

Comments are closed.