புனித யாகப்பர் ஆலயம் பிள்ளைகளிற் ஆயர் பேரருட் கலாநிதி ஜஸ்ரின் பேணாட் ஞானப்பிரகாசம் ஆண்டகை அவர்களால் உறுதிபூசுதல் திருவருட்சாதனம்

Comments are closed.