திருவருகைக்காலம் – முதல் ஞாயிறு: ஞாயிறு சிந்தனை

வாள்கள், கலப்பைக் கொழுக்களாக மாறும், ஓர் இனத்திற்கு எதிராக மற்றோர் இனம் வாள் எடுக்காது என்ற கனவுகளை, நம் வருங்காலத் தலைமுறையின் உள்ளங்களில் விதைத்து, அவர்களை நம்பிக்கையில் வளர்க்க முயல்வோம்

Comments are closed.