நற்செய்தி வாசகம் நவம்பர் 18-2019 -திங்கள்

நற்செய்தி வாசகம்

+ தூய லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம், அதிகாரம் 18; வசனங்கள் 35 முதல் 43 வரை

இயேசு எரிகோவை நெருங்கி வந்தபோது, பார்வையற்ற ஒருவர் வழியோரமாய் உட்கார்ந்து பிச்சையெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.

மக்கள் கூட்டம் கடந்து போய்க்கொண்டிருந்ததைக் கவனித்த அவர், *இது என்ன?* என்று வினவினார்.

நாசரேத்து இயேசு போய்க் கொண்டிருக்கிறார் என்று அவருக்குத் தெரிவித்தார்கள்.

உடனே அவர், *இயேசுவே! தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரங்கும்* என்று கூக்குரலிட்டார்.

முன்னே சென்று கொண்டிருந்தவர்கள் அமைதியாய் இருக்குமாறு அவரை அதட்டினார்கள். ஆனால் அவர், *தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரங்கும்* என்று இன்னும் உரக்கக் கத்தினார்.

இயேசு நின்று, அவரைத் தம்மிடம் கூட்டிக் கொண்டு வரும்படி ஆணையிட்டார். அவர் நெருங்கி வந்ததும்,

*நான் உமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறீர்* என்று இயேசு கேட்டார். அதற்கு அவர், *ஆண்டவரே, நான் மீண்டும் பார்வை பெற வேண்டும்* என்றார்.

இயேசு அவரிடம், *பார்வை பெறும்; உமது நம்பிக்கை உம்மை நலமாக்கிற்று* என்றார்.

அவர் உடனே பார்வை பெற்று, கடவுளைப் போற்றிப் புகழ்ந்து கொண்டே இயேசுவைப் பின்பற்றினார். இதைக் கண்ட மக்கள் யாவரும் கடவுளைப் புகழ்ந்தனர்.

*கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி,*

கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ்.

Comments are closed.