நமது திவ்விய இரட்சகருடைய கல்லறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட செபம்

ஆ! மிகவும் வந்திக்கத்தக்க கர்த்தாவும், இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே! எங்கள் பெரும் பாவத்திற்காக, கொலைக்களத்தில் உண்மையாகவே இறந்தீர். கிறிஸ்து இரட்சகருடைய பரிசுத்த சிலுவையே! எங்களுடைய நினைவுகளை கவனியும். ஆண்டவருடைய பரிசுத்த சிலுவையே, எந்த ஆயுத அபாயங்களுக்கும் எங்களைத் தப்புவியும், கர்த்தருடைய பரிசுத்த சிலுவையே, எங்களை சகல துன்பங்களினின்றும் காப்பாற்றும். இயேசு இரட்சகருடைய பரிசுத்த சிலுவையே எங்கள் பகைவரிடமிருந்து எங்களைப் பாதுகாத்தருளும். எங்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்த சிலுவையே, எங்கள் அபாய மரணத்தினின்றும் எங்களைக் காப்பாற்றி நித்திய ஜீவனைத் தந்தருளும். சிலுவையில் அறையுண்ட நசரேனு இயேசு நாதரே, எப்பொழுதும் எங்கள் மீது இரக்கம் வையும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துநாதருடைய மகிமையாலும், அவருடைய பாடுகளாலும் உயிர்த்தெழுதலினாலும் தெய்வத்தன்மைக்குரிய மோட்ச ஆரோகணத்தினாலும், எங்களைப் பரலோகத்தில் சேர்க்க உண்மையாகவே அந்த நாளில் மாட்டுத் தொழுவத்தில் பிறந்தீர். மெய்யாகவே நீர் பிறந்த பதிமூன்றாம் நாள் மூன்று ராஜாக்களால் தூபம், பொன், வெள்ளைப்போளம் முதலிய காணிக்கை அளிக்கப்பட்டீர். பெரிய வெள்ளிக்கிழமையில் கல்வாரி மலையின் மேல் சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர்விட்டு, நிக்கோதேமு, சூசை என்னும் பக்தர்களால் சிலுவையினின்று இறக்கி அடக்கம் செய்யப்பட்டீர். மெய்யாகவே நீர் மோட்சத்திற்கு எழுந்தருளினீர். ஆகவே கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்து நாதருடைய மகிமையானது எங்களை சத்துருக்களுடைய வஞ்சனைகளினின்ரறும் இப்போதும் எப்போதும் காப்பாற்றும்.
ஆண்டவராகிய இயேசுவே, எங்கள்மீது கிருபையாயிரும். புனித மரியாயே, புனித சூசையப்பரே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும் …………………………………………………(வேண்டியதை உறுதியாகக் கேட்கவும்) கர்த்தராகிய இயேசுவே உம்முடைய பாடுகளின் வழியாய் இந்த பாவ உலகத்தினின்றும் உம்முடைய ஆத்துமம் பிரிந்தது உண்மையே. அப்படியே நாங்களும் எங்கள் வாழ்வின் இறுதி வேளையில் நாங்கள் படும் துன்பங்களை உமது இரக்கத்தின் கண்கொண்டு பாரும். உமது பாடுகளின் மூலமாக எங்களுக்கு நேரும் எல்லா இடையூறுகளிலும் இப்போதும் எப்போதும் எங்களைத் தப்புவியும். – ஆமென்.
என்றும் உங்களுடன் சேர்ந்து செபிக்கும் ஜோசப் MP & காஞ்சனா ஜோசப் மற்றும் குழந்தைகளும் பேரனும் பேத்தியும். மும்பை. திருநெல்வேலி.

Comments are closed.