இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள்.
1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து,
இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி பதிலுரைப் பாடல் திருப்பாடல் 126:6-ல்,
“விதை எடுத்துச் செல்லும்போது – செல்லும்போது – அழுகையோடு செல்கின்றார்கள்; அரிகளைச் சுமந்து வரும்போது – வரும்போது – அக்களிப்போடு வருவார்கள்.! என கூறப்பட்டுள்ளதை நாம் வாசித்தோம்.
இரக்கத்தின் ஆண்டவர் நமது கண்ணீரைத் துடைத்து நமது அழுகையை அக்களிப்பாக மாற்ற வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தினைத் தியானித்து,
இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்தியில்,
“‘உங்களுள் பாவம் இல்லாதவர் முதலில் இப்பெண்மேல் கல் எறியட்டும்”. என விபச்சாரத்தில் பிடிபட்டப் பெண்ணைக் குறித்து இயேசு கூறுகிறார்.
நாம் பிறரைத் தேவையில்லாமல் தீர்ப்பளிக்காதிருக்க இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. தூய ஆவியின் வருகையைத் தியானித்து
அமைதிக்கான பேச்சு வார்த்தைகள் மூலம் ரஷ்ய-உக்ரைன் யுத்தம் நிரந்தரமாக முடிவுக்கு வர இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. தேவ மாதாவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து,
உலக ஆயர்கள் மாமன்றமானது திருஅவையின் மறுமலர்ச்சிக்காக தற்போது பொது நிலையினரின் மதிப்புமிக்க பரிந்துரைகளை நாடுகிறது.
இவ்விடயத்தில் திருஅவையின் எல்லா நிலைகளிலும் தூய ஆவியானவரின் தூண்டுதல் நன்கு செயல்பட வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. தேவமாதா விண்ணக மண்ணக அரசியாக மணிமுடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
இறைவனுக்காக தங்கள் வாழ்வை முழுமையாக அர்ப்பணித்து இறைப்பணியில் தங்களை முற்றிலும் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அனைத்து குருக்கள், கன்னியர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரர்களின் ஆன்ம, சரீர நலன்களுக்காக இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.