யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டக் குருவாக இறைபணியாற்றிவந்த அருட்பணி. R. M. கொர்கோணியஸ் நேசநாயகம் அடிகளார்  இறைபதம் அடைந்துவிட்டார்

Comments are closed.