இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றையத் திருப்பலி பதிலுரைப்பாடல்

நீதி மற்றும் மனிதாபிமானமுள்ள சமூகத்தை உருவாக்குங்கள்

காவல்பணியாளர்கள் தங்கள் கடமையைச் செய்வதற்கும், கட்டுப்பாடுகள், ஒழுங்குகள் மற்றும் நடைமுறைச்செயல்பாடுகளை

கடவுளின் அளவற்ற மன்னிப்பைப் பயிற்சிப்போம்

கடவுள் கணக்கிட முடியாத வகையில் அளவற்ற வகையில் மன்னிக்கிறார் என்றும் இலவசமாக அவரது அன்பை நமக்கு அளிக்கின்றார்

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து, இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல் வாசகத்தில்

நம்பிக்கையின் பாதையில் பிரிவினைச் சுவர்களே எழும்பி நிற்கின்றன

மேற்கு, கிழக்கு என ஜெர்மனியை இரண்டாகப் பிரித்து வைத்திருந்த சுவர் இடிக்கப்பட்டபோது கிட்டிய நம்பிக்கையின் பாதையில்

இறைவனுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்போருக்கும் துயர்கள் தொடர்கின்றன

நாம் இறைவனோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருப்பதன் வழியாக, துன்ப துயர்களிலிருந்து வாழ்வு நமக்கு விடுதலை வழங்குவதில்லை

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

துயர்நிறை மறையுண்மைகள். 1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து, இன்று தூய