நற்செய்தி வாசகம்நவம்பர் 26-2019 செவ்வாய்

அக்காலத்தில் கோவிலைப் பற்றிச் சிலர் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். கவின்மிகு கற்களாலும், நேர்ச்சைப் பொருள்களாலும் கோவில் அழகுபடுத்தப் பட்டிருக்கிறது என்று சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.

இயேசு, “இவற்றை யெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா? *ஒரு காலம் வரும்; அப்போது கற்கள் ஒன்றின்மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும்” என்றார்.

அவர்கள் இயேசுவிடம், *போதகரே, நீர் கூறியவை எப்போது நிகழும்? இவை நிகழப்போகும் காலத்திற்கான அறிகுறி என்ன?* என்று கேட்டார்கள்.

அதற்கு அவர், *நீங்கள் ஏமாறாதவாறு பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்*; ஏனெனில் பலர் என் பெயரை வைத்துக்கொண்டு வந்து, *நானே அவர்* என்றும், `காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது௬என்றும் கூறுவார்கள்; அவர்கள் பின்னே போகாதீர்கள்.

ஆனால் போர் முழக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் பற்றிக் கேள்விப்படும்போது திகிலுறாதீர்கள்; ஏனெனில் இவை முதலில் நிகழத்தான் வேண்டும். ஆனால் உடனே முடிவு வராது” என்றார்.

மேலும் அவர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து கூறியது; *நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும்*.

பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளைநோயும் ஏற்படும்; அச்சுறுத்தக்கூடிய பெரிய அடையாளங்களும் வானில் தோன்றும்

Comments are closed.