இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள்.

1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை சொன்னதைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலியில்,

“இறைவனின் வார்த்தையைத் தம் உள்ளத்தில் இருத்திச் சிந்தித்து வந்த மரியா பேறுபெற்றவர்.” என கூறப்பட்டுள்ளதை நாம் வாசித்தோம்.

இறை வார்த்தைகளை நாம் அனுதினமும் வாசித்து உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்திக்க வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

2. தேவமாதா எலிசபெத்து அம்மாளை சந்தித்ததைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில், “அவருடைய தாய் இந்நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் தமது உள்ளத்தில் பதித்து வைத்திருந்தார்.” என கூறப்பட்டுள்ளது.

தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதய விழாவைக் கொண்டாடும் நாம், இறைவனின் மீட்புத் திட்டத்திற்கு தனது உள்ளத்தைத் தயார்படுத்திய மரியாவைப் போல நாமும் நமது உள்ளத்தை இறை சித்தத்திற்கு தயார்படுத்த இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

3. குழந்தை இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து,

மரியாவின் மாசற்ற இதயத்தில் எந்த அளவுக்கு இரக்கமும், அன்பும் நிறைந்திருந்தது போல நமது இதயத்திலும் இரக்கமும், அன்பும் நிறைந்திருக்க இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

4. குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்தில் காணிக்கையாகக் கொடுத்ததைத் தியானித்து,

இந்த ஜூன் மாதத்தில் நமது குடும்பம், வேலை அனைத்தையும் ஆண்டவரின் மாசற்ற திரு இருதயத்திற்கு ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

5. காணமற் போன குழந்தை இயேசுவை ஆலயத்தில் கண்டு பிடித்ததைத் தியானித்து,

இந்த வாரம் முழுவதும் நம்மைக் காத்து வழி நடத்திய நம் தேவனுக்கு நன்றியாக இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

ஆமென்.

Comments are closed.