இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்.

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள்.

1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து,

இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல் வாசகத்தில் “உனக்கு அடுத்திருப்பவர் செய்த அநீதியை மன்னித்துவிடு; அவ்வாறெனில் நீ மன்றாடும்போது உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.” என்று சீராக் ஞான நூல் கூறுகிறது. நமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட, பிறர் நமக்கு செய்த குற்றங்களை முதலில் நாம் மனதார மன்னிக்கத் தேவையான மனப்பக்குவத்தை இறைவன் நமக்குத் தந்தருள வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

2. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தினைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி

பதிலுரைப் பாடல் ‘அவர் உன் குற்றங்களையெல்லாம் மன்னிக்கின்றார்; உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்குகின்றார்.” என்று திருப்பாடல் 103:3-ல் திருப்பாடல் ஆசிரியர் கூறுகிறார். ஆண்டவர் நம் பாவங்களை மன்னித்து நம் நோய்களை குணமாக்க வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

3. தூய ஆவியின் வருகையைத் தியானித்து,

இந்த வாரம் முழுவதும் நமக்குத் தூய ஆவியானவரின் வழி நடத்துதல் நன்கு கிடைக்கப் பெறவேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

4. தேவ மாதாவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில்

“ஏழுமுறை மட்டுமல்ல; எழுபது தடவை ஏழுமுறை நாம் பிறரை மன்னிக்க வேண்டும்.” என நமதாண்டவர் கூறுகிறார். பிறரை மன்னிப்பதில் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் பின்வாங்காதிருக்க வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

5. தேவமாதா விண்ணக மண்ணக அரசியாக மணிமுடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,

இறைவனுக்காக தங்கள் வாழ்வை முழுமையாக அர்ப்பணித்து இறைப்பணியில் தங்களை முற்றிலும் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அனைத்து குருக்கள், கன்னியர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரர்களின் ஆன்ம, சரீர நலன்களுக்காக இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

Comments are closed.