இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள்.
1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து,
இன்று திருஅவையானது தூய மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் – அதிதூதர்களின் விழாவினைக் கொண்டாடுகிறது.
எபிரேயத்தில் மிக்கேல் என்பதற்கு ”கடவுளுக்கு நிகர் யார்?’ என்பது பொருள்.
கத்தோலிக்க திருச்சபையின் பாதுகாவலரான அதிதூதர் புனித மிக்கேல், நமது திருஅவையை அலகையின் இடையூறுகளிலிருந்து பாதுகாத்திட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தினைத் தியானித்து,
அதிதூதர் புனித ‘ரஃபேல்’ என்ற பெயருக்கு எபிரேயத்தில் ‘கடவுள் குணமளிக்கின்றார்’ என்பது பொருள்.
இவ்வுலகில் உள்ள எண்ணற்ற நோயாளிகளை குணப்படுத்த புனித ரஃபேல் இறைவனிடம் பரிந்து பேச வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. தூய ஆவியின் வருகையைத் தியானித்து,
அதிதூதர் புனித ‘கபிரியேல்’ என்ற பெயருக்கு எபிரேயத்தில் ‘இறைவன் என் பலம்’ என்பது பொருள்.
கடவுளின் செய்திகளை மனிதர்களுக்கு கொண்டு செல்லும் அதிதூதரான புனித கபிரியேல், நம்மை பற்றிய இறைவனின் திட்டங்களை நமக்கு உணர்த்த வேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. தேவ மாதாவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து,
‘காவல் தூதர்களை நம்மை வழிநடத்த விட்டுவிட்டால் நாம் அச்சமின்றி வாழலாம்’ என்ற நம்பிக்கையோடு தூய மிக்கேல், கபிரியேல், இரபேல் ஆகிய அதிதூதர்களின் ஆசீரை இன்று நாம் பெற வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. தேவமாதா விண்ணக மண்ணக அரசியாக மணிமுடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
இந்த ஆண்டு விவசாயிகளுக்குத் தேவையான நல்ல பருவ மழை பெய்திட வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.