வாசக மறையுரை (மே 27)

பொதுக்காலம் எட்டாம் வாரம் வியாழக்கிழமை
I சீராக்கின் ஞானம் 42: 15-25
II மாற்கு 10: 46-52
“உமது நம்பிக்கை உம்மை நலமாக்கிற்று”
பார்வையின்றியும் சாதிக்கும் மனிதர்:
அமெரிக்காவைச் சார்ந்தவர் எரிக் வேஹன்மேயர் (Erik Weihenmeyer). பார்வையில்லாமல் பிறந்த இவர் செய்திருக்கும் சாதனைகள் பல. 2001 ஆம் ஆண்டு இவர் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறினார். இதன் மூலம் இவர், எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் பார்வையற்றவர் என்ற பெருமைக்குச் சொந்தக்காரர் ஆனார். 2008 ஆம் ஆண்டு இவர் ஒவ்வொரு கண்டத்திலுமுள்ள மிக உயரமான மலையிலும் ஏறிச் சாதனை படைத்தார். இப்படி இவர் செய்த சாதனைகள் பல.
இவர் மலை ஏறுபவர் மட்டுமில்லை; சிறந்ததோர் எழுத்தாளரும் கூட. இவருடைய எழுத்தில் வந்த நூல்தான், “Farther Than the Eye Can See” என்பதாகும். பார்வையில்லாத இவரால் எப்படி மலையேற முடிகின்றது என்ற கேள்வி எழலாம். இவருடைய நண்பர்களின் வழிகாட்டுதலில்தான் இவர் மலை ஏறுகின்றார்; ஆனாலும் இவரிடம் உள்ள அசாதாரண நம்பிக்கை இவர் பார்வையின்றி இருந்தாலும், பல சாதனைகளைச் செய்யக் காரணமாக இருக்கின்றது.
ஆம், எரிக் வேஹன்மேயர் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை, அவர் பல துறைகளிலும் சாதனைகள் செய்யக் காரணமாக இருக்கின்றது. நற்செய்தியில் வரும் பர்த்திமேயு ஆண்டவர் இயேசுவின்மீது கொள்ளும் நம்பிக்கையினால் பார்வை பெறுகின்றார். அது குறித்து நாம் சிந்திப்போம்.
திருவிவிலியப் பின்னணி:
நற்செய்தியில் பார்வையற்ற பர்த்திமேயுவைக் குறித்துப் படிக்கின்றோம். பர்த்திமேயு என்றால் ‘மரியாதையின் மகன்’ (Son of Honour) என்று பொருள். இப்படி மரியாதையின் மகனாக இருந்த பர்த்திமேயு, எல்லாரும் ஏளனம் செய்யும்வகையில் வழியோரம் அமர்ந்து பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்ததுதான் இதில் உள்ள வேடிக்கை. இப்படிப்பட்டவர் இயேசு அவ்வழியாக வருகின்றார் என்பதை அறிந்து, “தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரங்கும்” என்று நம்பிக்கையோடு, தொடர்ந்து கத்தி இயேசுவின் கவனத்தை ஈர்த்துப் பார்வை பெறுகின்றார். இதன்மூலம் அவர் மீண்டுமாகத் தன்னுடைய பெயருக்கேற்றாற்போல் மரியாதையின் மகனாகின்றார்.
பர்த்திமேயுவின் வாழ்வில் நடந்த இம்மாற்றத்திற்கு அடிப்படைக் காரணமாக இருந்தது, அவர் இயேசுவின்மீது கொண்ட நம்பிக்கைதான். இந்த பர்த்திமேயு இயேசுவிடமிருந்து நலம் பெற்றதும், அதை அப்படியே மறந்துவிடாமல் அவரைப் பின்தொடர்கின்றார் என்பது நமது கவனத்திற்கு உரியது. மேலும் இயேசு பர்த்திமேயுவுக்குப் பார்வை அளித்ததன் மூலம், இன்றைய முதல் வாசகத்தில் வரும், “அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் எத்துணை விரும்பத்தக்கவை” என்பதற்கு அர்த்தம் தருகின்றார்.
சிந்தனைக்கு:
 நம்பிக்கையிலான்றி எவரும் கடவுளுக்கு உகந்தவராயிருக்க இயலாது (எபி 11: 6)
 பார்வை பெற்றதும் பர்த்திமேயு இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்தார். கடவுளிடமிருந்து நலம்பெறும் நாம் அவரைப் பின் தொடர்கின்றோமா?
 கடவுள் நமக்குக் கொடுத்திருக்கும் கண்களால் வறியவர்களை இரக்கத்தோடு பார்க்கின்றோமா? சிந்திப்போம்.
இறைவாக்கு:
‘அப்போது பார்வையற்றவரின் கண்கள் பார்க்கும்’ (எசா 35: 5) என்பார் இறைவாக்கினர் எசாயா. எனவே, நம்பிக்கையோடு இருந்த பர்த்திமேயுவுக்கு இயேசு பார்வையளித்தது போல, நாம் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு, அகப்பார்வை பெற்று, இயேசுவைப் பின்தொடர்வோம்; இறையருளை நிறைவாகப் பெறுவோம்.

Comments are closed.