பரிசுத்த ஆவியானவரின் வருகைக்காய் தயாரிக்க நவநாள் செபம் & ஜெபமாலை

முதல் நாள்
பரிசுத்த ஆவியானவரே எழுந்தருள்வீர்,
வானினின்று உமது பேரொளியின் அருட்சுடர் எம்மீதனுப்பிடுவீர்.
வாசகம்: உரோமையர் 8 : 18 – 23, 26
பரிசுத்த ஆவியானவர்
நிலைவாழ்வு மட்டுமே நமக்கு முக்கியமான ஒன்று. பாவத்திற்கு மட்டுமே நாம் பயப்பட வேண்டும். அறியாமை, பலவீனம், அலட்சியம் ஆகியவற்றின் விளைவே பாவம். பரிசுத்த ஆவியானவர் – ஒளியின் ஆவி, வலிமையின் ஆவி, அன்பின் ஆவி. அவரது ஏழு கொடைகளால் அவர் நம் மனதை விழிப்பூட்டுகிறார், நம் சிந்தனையை வலுப்படுத்துகிறார், நம் இதயத்தை கடவுளின் அன்பால் பற்றி எரியச் செய்கிறார், நம் மீட்பை உறுதிப்படுத்த நாம் தினந்தோறும் கடவுளின் ஆவியாரைத் தூண்டி எழுப்ப வேண்டும், ஏனெனில் ‘பலவீனத்தின் உதவி அவரே”. நாம் எதற்காக செபிக்க வேண்டுமென்று நாமே அறியாதிருக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே நமக்காக செபிக்கிறார்.
செபம்:
எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனே, தண்ணீரினாலும் பரிசுத்த ஆவியாராலும் எங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவரே, எங்களது எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்தவரே, பரலோகத்திலிருந்து உமது ஏழு கொடைகளான ஞானத்தின் ஆவி, புரிந்துணர்வின் ஆவி, ஆலோசனையின் ஆவி, மனவலிமையின் ஆவி, அறிவின் ஆவி, இறை பக்தியின் ஆவி, தேவ பயத்தின் ஆவி ஆகியவற்றை எங்கள் மேல் நிறைவாகப் பொழிந்தருளும்.
ஆமென்.
கர்த்தர் கற்பித்த செபம் (ஒரு முறை)
மங்கள வார்த்தை செபம் (ஒரு முறை)
மூவொரு இறைவன் புகழ் செபம் (7 முறை)
பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நம்மை ஒப்புக்கொடுக்கும் செபம்
(ஒன்பது நாள்களும் சொல்ல வேண்டும்)
பரலோகத் தந்தையோடும் அவரது திரு மகனாம் இயேசு கிறிஸ்துவோடும் உறவாடும் பரிசுத்த ஆவியானவரே! விண்ணகச் சாட்சிகளின் பெருங்கூட்டத்திற்கு முன் முழந்தாள்படியிட்டு, என்னையும், என் ஆன்மாவையும், என் உடலையும் அர்ப்பணிக்கிறேன். உமது தூய்மையின் பிரகாசத்தையும், உமது தவறாத நீதியின் திறமையையும், உமது அன்பின் வலிமையையும் நான் போற்றிப் புகழ்கிறேன். என் ஆன்மாவின் வல்லமையும் ஒளியும் நீரே. நான் இருப்பதும் இயங்குவதும் வாழ்வதும் உம்மாலே தான். என் அவநம்பிக்கையினாலும் என் அற்பப் பாவங்களினாலும் உம்மை நான் ஒருபோதும் துயரத்துக்குள்ளாக்காமலிருக்க என் முழு உள்ளத்தோடு உம்மை நோக்கி மன்றாடுகிறேன். என் ஒவ்வொரு சிந்தனைகளையும் இரக்கத்துடன் காத்து, உமது ஒளியைக் காணவும், உமது குரலைக் கேட்கவும், உமது இரக்கமுள்ள ஊக்கங்களைப் பின்பற்ற தயை புரியும். நான் உம்மை என்றும் பற்றிக் கொண்டு, என் பலவீனத்திலே என்னைக் காக்கும்படி என்னை உமக்களிக்கிறேன். இயேசுவின் துளையுண்ட கால்களைப் பிடித்து, அவருடைய ஐந்து திருக் காயங்களையும் பார்த்து, அவருடைய திரு இரத்தத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு, குத்தித் திறக்கப்பட்ட விலாவையும் இதயத்தையும் வணங்கி, ஆராதனைக்குரிய ஆவியாரே, என் பலவீனத்தின் உதவியாளரே, நான் என்றும் உமக்கு எதிராகப் பாவம் செய்யாதவாறு, உம் அருளினால் என்னைக் காத்தருளும்படி உம்மைக் கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன். தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் பரிசுத்த ஆவியாரே, ‘ஆண்டவரே பேசும். உம் அடியான் கேட்கிறேன்” என்று நான் எங்கும் எப்பொழுதும் சொல்ல உமதருளைப் பொழிந்தருளும்.
ஆமென்.
பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏழு வரங்கள் பெறச் செபம்
(ஒன்பது நாள்களும் சொல்ல வேண்டும்)
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, பரலோகத்திற்குச் செல்லும் முன் உமது திருத்தூதர்கள் மற்றும் சீடர்களின் ஆன்மாக்களின் வேலைகளை நிறைவேற்ற பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்புவதாக வாக்களித்தீரே. உமது இரக்கத்தின் அன்பின் வேலைகளை எங்கள் ஆன்மாக்களில் முழுமையாக்க, அதே பரிசுத்த ஆவியானவரை எங்களுக்கும் தந்தருளும். அழிந்து போகும் இவ்வுலகச் செல்வங்கள் மீது பற்று கொள்ளமல், நிலைவாழ்வை அளிக்கும் உன்னதச் செல்வத்தின் மீது ஆசை கொள்ள உமது ஞானத்தின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். உமது தெய்வீக உண்மையின் ஒளியால் எங்களது மனதை விழிப்பூட்ட உமது புரிந்துணர்வின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளை மட்டும் மகிழ்வித்து பரலோகத்தை அடையும் வழியைத் தேர்ந்தெடுக்க உமது ஆலோசனையின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். எங்கள் மீட்புக்கு எதிரானத் தடைகளைச் சகித்து, எங்களது சிலுவையை சுமந்து உம்மைப் பின்செல்ல உமது வலிமையின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளை அறிய, எங்களை அறிய, புனிதர்களின் வழியைப் பின்பற்றி முழுமை அடைய உமது அறிவின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். கடவுளுக்கு செய்யும் சேவையில் இனிமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைய உமது பக்தியின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். நாங்கள் கடவுளிடம் அன்பான பயபக்தி கொண்டு, கடவுளை வருத்தப்படுத்தும் எந்தச் செயலையும் செய்யமலிருக்க உமது தேவபயத்தின் ஆவியைப் பொழிந்தருளும். ஆண்டவரே உமது உண்மைச் சீடர்களின் அடையாளத்தால் எங்களை முத்திரையிட்டு, உமது ஆவியால் எங்களை வழிநடத்தியருளும்.
ஆமென்.
*பரிசுத்த ஆவியாரின் நவநாள் செபம்.*
மூவொரு இறைவா, உம்மைத் தொழுகிறோம், அனைத்திற்கும் முதல் பொருள் நீரே.
இறைவா, உம்மை விசுவசிக்கிறோம், என்றும் மாறாத நிலையான உண்மை நீரே.
இறைவா, உம்மை நம்புகிறோம், எல்லையற்ற இரக்கமும், நிறையாற்றலும் நீரே.
இறைவா, உம்மை அன்பு செய்கிறோம், அளவற்ற அன்பும், நன்மையும் நிறைந்தவர் நீரே.
அன்புத் தந்தையே, உம் பரிசுத்த ஆவியாரை அனுப்பியருளும், அவர் எங்கள் ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்துவாராக.
இனிய இயேசுவே, உமது பரிசுத்த ஆவியாரின் கொடைகளை அனுப்பியருளும், அனைத்திலும் நாங்கள் இறைவனை மகிமைப்படுத்துவோமாக.
அக்னி நாவுபோல் சுடர்விடும் அன்பின் பரிசுத்த ஆவியே, என் மேல் எழுந்தருளி வாரும். இறைமக்கள் உள்ளங்களை உம் அருள் ஒளியால் நிரப்பும். அவற்றில் அன்புத் தீயைப் பற்றி எரியச் செய்வீர். உம்முடைய அறிவுச் சுடரொளியை வரவிடுவீர். அதனால் இந்தப் பூவுலகைப் புதுப்பிப்பீர்.
*செபிப்போமாக.*
அளவற்ற அன்பும், இரக்கமும், நிறைந்த உன்னத இறைவா, பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றலால் உம் மக்களின் உள்ளங்களைப் புதுப்பித்தவர் நீரே. அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றலால் நாங்கள் சரியானவற்றை உணரவும், அதனால் நன்மையானதை நாடவும் அருள்புரிவீராக. அவர் அளிக்கும் ஆறுதலால் துணிவை அடையும் மனவலிமையையும் எமக்குத் தாரும்.
*ஆமென்.*
*பரிசுத்த ஆவியிடம் நம்மை ஒப்புவிக்கும் செபம்.*
_(இச்செபத்தை தினமும் 81 முறை செபித்து வந்தால் நமது உடல்-உள்ள பாதுகாவலையும், ஆன்மாவுக்கு ஆறுதலையும் பரிசுத்த ஆவியிடமிருந்து நிறைவாகப் பெற்று மகிழலாம்.)_
அன்பான பரிசுத்த ஆவியே! உம்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம்; புகழ்கிறோம். பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவிக்கு நன்றி. இறைவா உம் திருப்பாதங்களை முத்தம் செய்கிறோம். ஆண்டவரே உம் அருட்கரத்தால் எம்மை ஆசீர்வதியும். நாங்கள் என்றும் உமது பிள்ளைகளாக இருந்து உம்மிடம் வந்துசேரும் வரம் தாரும். உமக்காக நாங்கள் எதையும் தியாகம் செய்யும் பரிசுத்த உள்ளத்தை எங்களுக்குத் தாரும். ஒரு நிமிடம் கூட எம்மை விட்டுப் பிரியாதேயும். உம் பாதங்களை முத்தம் செய்து சரணடையும் எங்களை ஏற்று அரவணைத்துக் கொண்டு உம் அருளால் எங்களை நிரப்பியருளும்.
*ஆமென்.*
*முடிவு செபங்கள்.*
என்றென்றும் வாழும் இறைத் தந்தையே! உம்மை ஆராதிக்கிறோம்; எங்களை ஆசீர்வதியும்.
என்றென்றும் வாழும் இறை மகனே! உம்மை ஆராதிக்கிறோம்; எங்களை ஆசீர்வதியும்.
என்றென்றும் வாழும் இறை ஆவியே! உம்மை ஆராதிக்கிறோம், எங்களை ஆசீர்வதியும்.
எம்மைப் படைத்த பரிசுத்த தந்தையே! உம்மை ஆராதிக்கிறோம்; எங்களை ஆசீர்வதியும்.
எம்மைப் படைத்த பரிசுத்த தந்தையே! உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம்.
எம்மை மீட்டத் திருமகனே! உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம்.
எம்மைத் தூய்மைப்படுத்தும் பரிசுத்த ஆவியே! உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம்.
பரிசுத்த ஆவியே, என்றும் வற்றாத அன்பே! உம்மை அன்பு செய்கிறோம்.
பரிசுத்த ஆவியே, எம் பரிசுத்த வழிகாட்டியே! உம்மை வணங்கி ஆராதிக்கின்றோம்.
பரிசுத்த ஆவியாரின் ஆலயமாகிய பரிசுத்த அன்னையே! எமது ஆன்மாவை பரிசுத்த ஆவியாரின் பரிசுத்த இல்லமாக்கியருளும்.
*செபிப்போமாக.*
அனைத்துலகையும் படைத்து, ஆளும் மூவொரு இறைவா! உமது பரிசுத்த ஆவியை பனி மழைபோல் எங்கள் இதயங்களின் ஆழத்தில் இறங்கிவரச் செய்தருள்வீராக. அவர் தங்கும் இல்லமாக எங்கள் இதயங்களைத் தூய்மைப்படுத்துவீராக. எங்கள் ஆன்மாக்களில் பரிசுத்த ஆவியின் ஆற்றலால் ஆன்மீக ஒளி பரவிடச் செய்தருள்வீராக.
*ஆமென்.*

Comments are closed.