ஜெபமாலை வாக்குறுதிகள்:

1. என் ஜெபமாலையை அன்போடு சொல்லி வருகிறவர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட பாதுகாப்பையும் வரப்பிரசாதங்களையும் கொடுப்பேன்.
2. ஜெபமாலையை விடாமல் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறவர்கள் சில விசேஷ வரங்களை என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வார்கள்.
3. நரகத்திற்கெதிரான வலிமையுள்ள கேடயமாக இருக்கும் என் ஜெபமாலை தீய பழக்கங்களை அழிக்கும் பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கும் தப்பறைகளை ஒழிக்கும்.
4. ஜெபமாலையானது புண்ணியங்களையும் நற்கிரியைகளையும் வளர்க்கும். ஆன்மாக்களுக்கு மிக ஏராளமான தேவ இரக்கத்தைப் பெற்றுத்தரும். உலகப்பற்றுள்ள ஆன்மாக்கள் கடவுளை நேசிக்கச் செய்யும். ஆன்மாக்கள் பரலோக நித்திய நன்மைகளை விரும்பும்படி அவைகளை உயர்த்தும். ஜெபமாலையால் ஆன்மாக்கள் தங்களை அர்ச்சித்துக் கொள்ள மிகவும் விரும்புகிறேன்.
5. ஜெபமாலையின் வழியாக தங்களை என்னிடம் ஒப்படைக்கிறவர்கள் அழிவுறமாட்டார்கள்.
6. தேவ இரகசியங்களை பக்தியுடன் தியானித்தபடியே ஜெபமாலை சொல்கிறவர்களை எந்த துர்ப்பாக்கியமும் மேற்கொள்ளமாட்டாது. அவர்களுக்கு துர்மரணம் நேரிடாது. பாவத்திலிருப்பவர்கள் மனந்திரும்புவார்கள். நல்லவர்கள் தேவ இஷ்டப் பிரசாதத்தில் வளர்ந்து நித்திய வாழ்வுக்கு தகுதியுடைவர்களாவார்கள்.
7. உண்மையான அன்பு கொண்டு ஜெபமாலையை ஜெபித்து வருகிறவர்கள் திருச்சபையின் கடைசி ஆறுதல்கள் இல்லாமலாவது தேவ இஷ்டப் பிரசாதமில்லாமலாவது மரணமடையமாட்டார்கள்.
8. என்னுடைய ஜெபமாலையை ஜெபித்து வருகிறவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளிலும் மரண நேரத்திலும் கடவுளின் வெளிச்சத்தைக் காண்பார்கள். அவருடைய வரப்பிரசாத முழுமையைக் கண்டு கொள்வார்கள். புனிதர்களுடைய பேறு பலன்களில் பங்கடைவார்கள்.
9. என் ஜெபமாலை மீது அன்புள்ள ஆன்மாக்களை வெகு துரிதமாக உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்வேன்.
10. என் ஜெபமாலையின் உண்மை புதல்வர்களாயிருப்பவர்கள் பரலோகத்தில் மிகுந்த மகிமையடைவார்கள்.
11. ஜெபமாலையின் வழியாக நீங்கள் கேட்பவைகளைப் பெற்றுக் கொள்வீர்கள்.
12. என் ஜெபமாலை பக்தியைப் பரப்புகிறவர்கள் என் மூலமாக தங்கள் எல்லா அவசரங்களிலும் உதவி பெறுவார்கள்.
13. ஜெபமாலையைக் கைக்கொண்டுள்ள யாவரும் வாழ்விலும் மரணத்திலும் பரலோகப் புனிதர்களைத் தங்கள் சகோதரர்களாக அடைந்து கொள்ளும்படியான வரத்தை என் திருக்குமாரனிடமிருந்து வாங்கியுள்ளேன்.
14. தினமும் தவறாமல் என் ஜெபமாலையைச் செபித்து வருகிறவர்கள் என் அன்புக் குழந்தைகளாயும் சேசுவின் சகோதரரும் சகோதரிகளுமாயிருப்பார்கள்.
15. என் ஜெபமாலை மேல் பக்தி கொண்டிருப்பது மோட்சம் செல்வதற்கு ஓர் பெரிய உறுதிப்பாடாகும்.
_”திருச்சபையின் அங்கீகாரம் பெற்ற பக்தி முயற்சிகளில் ஜெபமாலையைப் போல் இவ்வளவு அதிக அற்புதங்களை வேறெந்த பக்தி முயற்சியும் நிகழ்த்தவில்லை”._
(வணக்கத்துக்குரிய பாப்பரசர் 9-ம் பத்திநாதர்)

Comments are closed.