இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

துயர்நிறை மறையுண்மைகள்.
1. கெத்சமணித் தோட்டத்தில் இயேசு இரத்த வியர்வை வியர்த்ததைத் தியானித்து,
இன்றைய நற்செய்தியில், “உங்கள் ஒளி மனிதர்முன் ஒளிர்க!” என நமதாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
நாம் நற்செயல்கள் செய்து பிறருக்கு ஒளியாக விளங்க இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசு கற்றூணில் கட்டப்பட்டு அடிக்கப்பட்டதைத் தியானித்து,
இன்றைய திருப்பலி பதிலுரைப்பாடல் திருப்பாடல் 119:132-ல்
“உம் பெயரின்மீது பற்றுக்கொண்டோருக்கு நீர் வழக்கமாய்ச் செய்வதுபோல், என் பக்கம் திரும்பி எனக்கும் இரங்கும்!” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த இக்கட்டான காலக்கட்டத்தில் இறைவன் நம் பக்கம் திரும்பி அவரது இரக்கப் பெருக்கத்தினால் நம்மீது அவரது முக ஒளியை வீசச் செய்ய இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. இயேசுவுக்கு முள்முடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இன்றைய புனிதரும் ஆயருமான புனித மேடர்டஸ் பருவ நிலையின் பாதுகாவலராக உள்ளார். இந்த ஆண்டு நல்ல பருவமழை கிடைத்திட இப்புனிதர் வழியாக வேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. இயேசு சிலுவை சுமந்ததைத் தியானித்து,
இந்த ஜூன் மாதம் முழுவதும் நம் குடும்பத்தையும், நமது தேசத்தையும் இயேசுவின் திருஇருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்து செபிப்போம். இம்மாதம் முழுவதும் நம் இறைவன் நம்மைக் காத்து வழிநடத்திட இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர் துறந்ததைத் தியானித்து,
அந்தோணியாருக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட செவ்வாய் கிழமையான இன்று குடும்பங்களில் தீய ஆவியின் தொல்லைகள் நீங்க இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.