சமாதானத்திற்கான செபம்

என்னை உம்முடைய சமாதானத்தின் தூதனாக மாற்றியருளும் ; பகையுள்ள இடத்தில் பாசத்தையும் ; துரோகம் உள்ள இடத்தில் மன்னிப்பையும் ; சந்தேகம் உள்ள இடத்தில் விசுவாசத்தையும் ; அவ நம்பிக்கை உள்ள இடத்தில் நம்பிக்கையையும் ; இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் ஒளியையும் ; துக்கம் நிறைந்த இடத்தில் மகிழ்ச்சியையும் ; நான் விதைத்தருள அருள் தாரும்.

அன்பு தெய்வமே,

ஆறுதல் பெறுவதைவிட, ஆறுதல் அளிக்கவும் ; புரிந்துகொள்ள விரும்புவதைவிட புரிந்து கொள்ளவும் ; அன்பு செய்யப்பட விரும்புவதை விட அன்பு செய்யவும் ; எனக்கு ஆற்றல் தாரும். ஏனெனில் ; கொடுக்கும் போதுதான் நாம் பெறுகிறோம் ; மன்னிக்கும் போதுதான் ; மன்னிப்பை அடைகிறோம் ; இறக்கும் போதுதான் ; முடிவில்லா வாழ்வுக்குப் பிறக்கிறோம்.

ஆமென்.

Comments are closed.