இயேசுவின் திரு இருதய வணக்க மாதம். முதல் நாள்

முதல் நாள்
ஜூன்-1
செய்ய வேண்டியவை.
சேசுவின் திரு இருதயத்தின் மேல் நமக்கு மிகுந்த பக்தியிருக்க வேண்டும். அளவற்ற அன்பு நிறைந்த சேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு மனிதர்களால் வரும் நிந்தை அவமானங்களுக்குப் பரிகாரமாகவும், அன்புக்கு பிரதி அன்பு காட்டவும், மனிதர்களுடைய இருதயங்களில் உண்டாகிற பற்றுதல் தான் சேசுவின் திரு இருதயப்பக்தி. நம்முடைய ஆராதனைக்கும், வணக்கத்திற்கும் அன்புக்கும் தகுதியுடையவரான பரிசுத்த வார்த்தையாகிய தமத்திரித்துவத்தின் இரண்டாம் ஆளான சேசுக் கிறிஸ்துவின் உயிருள்ள இரத்தமும் உடலுமான இருதயம்தான் சேசுவின் திரு இருதயம், சேசு கிறிஸ்து நம்மீது கொண்டிருக்கும் அளவிடமுடியாத அன்புதான். அவர் நமது மீட்புக்காக சிலுவையில் இரத்தத்தைச் சிந்தவும், நமது பீடங்களின் மேல் பரிசுத்த அப்ப வடிவில் அற்புதமாய் வீற்றிருக்கவும் செய்கிறது.
ஆதலால், மனிதர்களை அன்பு செய்யும்படி சேசுவின் திரு இருதயத்தில் அக்கினிபோல் எரிந்துக் கொண்டிருக்கும் சர்வேசுரனுடைய அன்பை அறிந்து ஆராதித்து அன்புக்கு அன்பு காட்டுவதுதான் சேசுவின் திரு இருதய பக்தியாகும். நம் ஆண்டவர் அர்ச். மார்கரீத் மரியாவுக்கு தமது இருதயத்தைக் காண்பித்து கூறியது போல், நம்மையும் நோக்கி, மனிதர்களை அதிகமாக நேசிக்கும் இந்த இருதயத்தைப் பாருங்கள். இதற்குப் பலர் நிந்தை அவமானத்தை வருவிக்கிறார்கள். நன்றியறியாமையும், அசட்டைத்தனமும், அவமரியாதையுமே அவர்கள் நமக்குச் செய்யும் பிரதி நன்றி . நமது அன்புக்குப் பதில் அன்பு சிறிதளவாகிலும் செலுத்துவார்களேயாகில் நாம் அவர்களுக்காக செய்த அனைத்தும் ஒன்றுமில்லை என்று எண்ணுவதோடு, வேண்டுமானால் இன்னும் அதிகமாக அவர்களுக்காகப் பாடுபடவும் தயாராயிருக்கிறோம்.
“மகளே, மகனே, நீயாகிலும் அவர்களுடைய நன்றிகெட்டதனத்துக்குப் பரிகாரமாக நமக்கு சற்று ஆறுதல் கொடுக்கமாட்டாயா?” என்று நம் ஒவ்வொருவரையும் கேட்கிறார். நாம் கட்டிக் கொண்ட சகல பாவங்களும் திரு இருதயத்தின் தேவ அன்பின் சுடரால் சுட்டெரிக்கப்பட்டு நமது தீயகுணம் நிறைந்த வாழ்நாள் முழுவதும் சுத்தப்படுத்தப்படும்படி நாம் ஆண்டவர் சேசுவின் அன்பில் நிலைத்து இந்த மாதம் முழுவதும் அவரின் திரு இருதயத்தில் குடியிருப்போமாக ! அர்ச்.சின்னப்பர் கூறியது போல வாழ்வது நானல்ல, கிறிஸ்துவே என்னிடம் வாழ்கிறார் என்று நாமும் சொல்லலாம்.
அர்ச். மார்கரீத் மரியாள் கூறியது போல, ‘ஓ என் ஆண்டவரே! என்னிடம் ஆயிரம் இருதயங்கள், ஆயிரம் உயிர்கள் இருந்தாலும் அவைகளை எல்லாம் உம்முடைய ஊழியத்துக்கும் அன்புக்கும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேனென்று நாமும் சொல்லலாம்.
சேசுவின் திருஇருதய வணக்கமாதத்தை பக்தியோடு கொண்டாடி இறை அருளை நிரம்பப் பெற நாம் செய்யவேண்டியது:
இம்மாதத்தில் சேசுவின் திரு இருதயத்துக்கு நமது அன்பைக் காண்பிக்க எந்தெந்தக் க
ஆலயங்களில் அல்லது ஜெபக்கூடங்களில் இத்திரு இருதய வணக்க மாதத்தை வெளி ஆடம்பரத்தோடு கொண்டாடுகிறார்களோ, அங்கே நாமும் சேர்ந்து சிறப்போடு கொண்டாடுவோமென்று நல்ல தீர்மானம் செய்கிறது அல்லது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் திரு இருதயப் படம் ஸ்தாபித்து தினமும் குடும்ப ஜெபமாலைச் சொல்லி தங்களை முழுவதும் அத்திரு இருதயத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியது, அதனால் திரு இருதயத்தின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். திரு இருதயத்திற்கு விரோதமான எந்தக் காரியத்தையும் செய்யலாகாது.
வரலாறு
அர்ச். மார்கரீத் மரியாவுக்கு தன் சுயநல எண்ணங்கள், செயல்களை வெல்வது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. ஒருநாள் நமது இரட்சகர் தனது காயங்களைக் காண்பித்து, தன் தீய செயல்களை எதிர்த்து போராடப் போதுமான தாராள குணம் மார்கரீத் மரியாவிடத்தில் இல்லாததைப் பற்றிக் கண்டித்தார். நவ கன்னிகையான மார்கரீத் மரியா ஆண்டவரை நோக்கி, “சுவாமி! நான் என்ன செய்வேன்? என் இருதயம் மிகவும் பலவீனமுள்ளதாயிருக்கிறது, எனவே சேசுவே என் இருதயத்தை உமது திரு இருதய காயத்துக்குள் எப்போதும் வைத்தருளுமென்று வேண்டினார்.
சேசுவின் திருஇருதய நவநாள்.
கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் அகப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று திருவுளம் பற்றியிருக்கிற திவ்விய சேசுவே, தேவரீருடைய இருதயத்தினின்று உற்பத்தியாகி ஆராதனைக்குரிய உமது திருநாளில் உரைக்கப்பட்ட இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நம்பிக்கொண்டு உயிருள்ள விசுவாசத்தால் ஏவப்பட்டு உம்முடைய திருப்பாதத்தில் அடியேன் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கித் தாழ்ச்சியுடன் கேட்டுக்கொள்ளும் மன்றாட்டு ஏதென்றால்…
(வேண்டியதை உறுதியோடு கேட்கவும்)
சகல நன்மைகளுக்கும், பேறுபலன்களுக்கும் வற்றாத ஊரணியாகிய தேவரீருடைய திருஇருதயத்தினின்றல்லாமல் வேறே யாரிடத்தினின்று இதைக் கேட்கப்போகிறேன். தயாள சம்பன்ன ஐசுவரியங்களெல்லாம் அடங்கிய பொக்கிஷத்திலன்றி வேறெங்கே நான் இதைத் தேடப்போகிறேன். தாமே பிரசன்னமாகிறதுமாய் நாங்கள் அவரிடத்திற்குப் போக வழியுமாயிருக்கிற உமது திருஇருதய வாசலிடத்தில் வந்து தட்டாமல் வேறெங்கே நான் தட்டிக் கேட்கப்போகிறேன். ஆகையால் என் நேச சேசுவின் திருஇருதயமே தேவரீருடைய தஞ்சமாக ஒடிவந்தேன். இக்கட்டு இடைஞ்சலில் என் ஆறுதல் நீரே. துன்ப துயரத்தில் என் அடைக்கலம் நீரே. சோதனைத் தருணத்தில் எனக்கு ஊன்றுகோல் நீரே. தேவரீருக்குச் சித்தமானால் அற்புதம் வேண்டியிருந்தாலும் நடத்தி இந்த வரத்தை எனக்குத் தந்தருளுவிரென்று நம்பியிருக்கிறேன்.
தேவரீர் சித்தம் வைத்தாலே போதும். என் செபம் பிரார்த்தனைகள் அனுகூலமாகும். திவ்விய சேசுவே, தேவரீருடைய நன்மை உபகாரங்களுக்கு நான் முழுவதும் அபாத்திரவான் தான், ஆகிலும் நான் இதனாலே அதைரியப்பட்டு பின்னடைந்து போவேனல்ல; தேவரீர் இரக்கத்தின் தேவனாகையால் துக்க மனஸ்தாபப்படும் தாழ்ச்சியுள்ள இருதயத்தை தேவரீர் தள்ளுவீரல்ல. உமது இரக்கமுள்ள கண்களால் எங்களை நோக்கியருளும். என் நிர்ப்பாக்கியத்தையும் பலவீனத்தையும் கண்ட மாத்திரத்தில் தேவரீருடைய கிருபை நிறைந்த இருதயம் எனக்கு இரங்காமற் போகாது.
இரக்கமுள்ள திரு இருதயமே! என் விண்ணப்பத்தின்மட்டில் தேவரீர் என்ன தீர்மானம் செய்தாலும் சரியே! தேவரீரை நான் வாழ்த்தி வணங்கி போற்றிப் புகழ்ந்து சேவிக்க நான் ஒருக்காலும் பின்வாங்குவேனல்ல. அன்புக்குரிய இரட்சகரே! ஆராதனைக்குரிய உம்முடைய திவ்விய இருதய தீர்மானத்திற்கு முழுதும் அமைந்து நடக்க நான் செய்யும் சுகிர்த முயற்சியை கிருபையாய்க் கையேற்றுக்கொள்ளும். நானும் சகல சிருஷ்டிகளும் இப்படி உமது சித்தத்தை நாடி நடந்து சதா காலத்திற்கும் இதை நிறைவேற்ற ஆசையாயிருக்கிறேன்.
ஆமென்.

Comments are closed.