ஆண்டவரை நம்பு; நலமானதைச் செய்

நாட்டிலேயே குடியிரு;
நம்பத் தக்கவராய் வாழ்.
வெஞ்சினம் கொள்ளாதே;
வெகுண்டெழுவதை விட்டுவிடு;
எரிச்சலடையாதே;
அதனால் தீமைதான் விளையும்.
தீமை செய்வோர் வேரறுக்கப்படுவர்;
ஆண்டவருக்காகக் காத்திருப்போரே
நிலத்தை உடைமையாக்கிக் கொள்வர்.
இன்னும் சிறிதுகாலம்தான்;
பிறகு பொல்லார் இரார்;
அவர்கள் இருந்த இடத்தில்
நீ அவர்களைத் தேடினால்
அவர்கள் அங்கே இரார்.
எளியோர் நிலத்தை
உடைமையாகப் பெறுவர்;
அவர்கள் வளமிகு வாழ்க்கையில்
இன்பம் காண்பர்

Comments are closed.