தும்பளை புனித லூர்து அன்னை திருத்தல கொடியேற்றம்

தும்பளை புனித லூர்து அன்னை திருத்தல கொடியேற்றம் தும்பளை நகரில் அமர்ந்தவனே நீ வேண்டும் வரங்கள் அருள்வாயே தேவையில் தேடி வருவோரை தேட்றிடும் தாரகையே

Comments are closed.