இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்.

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள்.

1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி முதல் வாசகத்தில், “மறுநாள் இரவு ஆண்டவர் அவரருகில் நின்று, “துணிவோடிரும்; எருசலேமில் என்னைப்பற்றிச் சான்று பகர்ந்ததுபோல உரோமையிலும் நீர் சான்றுபகர வேண்டும்” என பவுலிடம் கூறியதை நாம் வாசித்தோம்.

தங்களது தாய் நாட்டை விட்டு விட்டு பிற நாடுகளில் இறைப்பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கும் எண்ணற்ற அருட்பணியாளர்களுக்கு ஆண்டவர் துணிவினை அளித்திட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

2. இயேசு கானாவூர் திருமணத்தில் தண்ணீரைத் திராட்சை இரசமாக மாற்றியதைத் தியானித்து,

இன்றையத் திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில்,

“தந்தையே, நீர் என்னுள்ளும் நான் உம்முள்ளும் இருப்பதுபோல் அவர்களும் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக!” என இயேசு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தந்தையிடம் இறைவேண்டல் செய்ததை நாம் கண்டோம்.

இயேசுவின் இறைவேண்டலின்படி நாம் அனைவரும் ஒன்றித்திருக்க வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

3. இயேசு இறையாட்சி அறிவித்ததைத் தியானித்து,

கோடை வெப்பம் தணிய நல்ல மழையை இறைவன் தந்தருள வேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

4. இயேசு தாபோர் மலையில் உருமாற்றம் அடைந்ததைத் தியானித்து,

“ஆன்மாக்களை வேட்டையாடுபவர்” என அழைக்கப்பட்டவரும், மறைசாட்சியாக மரித்தவரும் இன்றைய புனிதருமான புனித ஆண்ட்ரூ போபோலா, பகைவர்கள் தன்னை சித்திரவதைக்கு ஆட்படுத்தும் போது இறக்கும்வரை தொடர்ந்து விசுவாசப் பிரமாணம் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்.

இன்றைய புனிதரிடமிருந்து நாம் தளரா விசுவாசத்தைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

5. இயேசு இராவுணவின் போது நற்கருணையை ஏற்படுத்தியதைத் தியானித்து,

குழந்தை இயேசுவுக்கும், புனித யூதா ததேயுவிற்கும் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட வியாழக்கிழமையான இன்று நோயுற்ற குழந்தைகள் அனைவரையும் நம் குழந்தை இயேசு தொட்டுக் குணமாக்கிட வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.

ஆமென்.

Comments are closed.