யாழ் புனித மரியன்னை பேராலயத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் 15 அன்பியங்களும் இணைந்து 15 பானைகளில் பொங்கல்

யாழ் புனித மரியன்னை பேராலயத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் 15 அன்பியங்களும் இணைந்து 15 பானைகளில் பொங்கல் பொங்கி நன்றித்திருப்பலி ஒப்புக்கொடுத்து இந்நாளை சிறப்பித்தார்கள்

Comments are closed.