இலங்கைக்கான புதிய வத்திக்கான் பிரதிநிதி நியமனம்

இலங்கைக்கான புதிய வத்திக்கான் திருத்தூதுவராக பேரருட் கலாநிதி பிராயன் உடைக்வே ஆண்டகை இன்று வத்திக்கானில் அறிவிக்கப்பட்டார்.
இலங்கைக்கான புதிய வத்திக்கான் பிரதிநிதி அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம்

Comments are closed.