இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

மகிமை நிறை மறையுண்மைகள்.
1. இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததைத் தியானித்து,
இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி முதல் வாசகத்தில்,
“அவனவன் நீதிக்கும் உண்மைக்கும் ஏற்ப ஆண்டவர் உம்மை என்னிடம் ஒப்புவித்தும், ஆண்டவரால் திருப்பொழிவு செய்யப்பட்டவர்மேல் நான் கை வைக்கவில்லை”. என தாவீது கூறுகிறார்.
குருத்துவத்தைத் தேர்ந்து கொண்ட ஆண்டவரால் திருப்பொழிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு உரிய மதிப்பையும், மரியாதையையும் அவர்களுக்கு அளித்து அவர்களுக்காக நாம் அனுதினமும் செபித்திட வேண்டி இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசுவின் விண்ணேற்றத்தினைத் தியானித்து,
இன்றைய பதிலுரைப்பாடல் திருப்பாடல் 103:3-ல்,
“அவர் உன் குற்றங்களையெல்லாம் மன்னிக்கின்றார்; உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்குகின்றார்.” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
நோயுற்ற அனைத்து மக்களின் பாவங்களையும் ஆண்டவர் மன்னித்து அவர்களை குணமாக்கிட வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. தூய ஆவியின் வருகையைத் தியானித்து,
இன்றைய திருப்பலி நற்செய்தி வாசகத்தில்,
“பிறர் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்காதீர்கள்; அப்போதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ளாகமாட்டீர்கள்.” என நமதாண்டவர் இயேசு கூறுகிறார்.
பிறரை விமர்சிக்கும் தேவையற்ற புறம் பேசுதலை முற்றிலும் தவிர்த்திட வேண்டி இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. தேவ மாதாவின் விண்ணேற்றத்தைத் தியானித்து,
உலக ஆயர்கள் மாமன்றமானது திருஅவையின் மறுமலர்ச்சிக்காக தற்போது பொது நிலையினரின் மதிப்புள்ள பரிந்துரைகளை நாடுகிறது.
இவ்விடயத்தில் திருஅவையின் எல்லா நிலைகளிலும் தூய ஆவியானவரின் தூண்டுதல் நன்கு செயல்பட வேண்டி இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. தேவமாதா விண்ணக மண்ணக அரசியாக மணிமுடி சூட்டப்பட்டதைத் தியானித்து,
இறைவனுக்காக தங்கள் வாழ்வை முழுமையாக அர்ப்பணித்து இறைப்பணியில் தங்களை முற்றிலும் ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அனைத்து குருக்கள், கன்னியர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரர்களின் ஆன்ம, சரீர நலன்களுக்காக இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.