இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாமரியின் கரங்கள் வழியாகச் செய்யும் சுய அர்ப்பணம் செபம்.

ஓ மனித அவதாரமெடுத்த நித்திய ஞானமே ஓ மிகவும் இனிய ஆராதனைக்குரிய சேசுவே! உண்மையான கடவுளும் உண்மையான மனிதனுமானவரே, நித்திய பிதாவின் ஏக சுதனே எப்பொழுதும் கன்னிகையான மரியாயின் குமாரனே நித்தியத்தில் உம்முடைய பிதாவின் மடியிலும் அவருடைய மகிமையிலும் / உம்மை வணங்குகிறேன். உமது மிகவும் தகுதி பெற்ற மாதாவான மரியாயின் கன்னிமை பொருந்திய உதரத்திலே உமது மனித அவதாரத்தில் உம்மை ஆராதிக்கிறேன்
கொடிய பசாசின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்கும்படி அடிமையின் உருவமெடுத்து / உம்மையே வெறுமையாக்கியதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் / உமது தாயின் வழியாக என்னை உமக்குப் பிரமாணிக்கமுள்ள அடிமையாக்கிக் கொள்ளும்படி அவ்வன்னைக்கு உம்மைச் சகலத்திலும் கீழ்ப்படுத்தியதற்காக உம்மை வாழ்த்தி துதிக்கிறேன்./
ஆனால் அந்தோ நான் நன்றியற்று உண்மை தவறி / ஞானஸ்நானத்தில் எவ்வளவோ பகிரங்கமாய்க் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நான் காப்பாற்றவில்லை என் கடமைகளை நான் செய்யவில்லை உம்முடைய பிள்ளையென்றோ அடிமையென்றோ அழைக்கப்பட்ட நான் தகுதியில்லை / உம்முடைய கோபத்துக்கும் புறக்கணிப்புக்கும் உரியதாக அன்றி வேறு எதுவும் என்னிடம் இல்லை ஆதலால் உம்முடைய மிகப் புனித மகத்துவ சந்நிதியின் முன் தனியே வர நான் துணியவில்லை இதனாலேயே உம்மிடம் எனக்காகப் பரிந்து பேசும்படி / நீர் எனக்குத் தந்த உம் திருத்தாயின் உதவியை நான் நாடுகிறேன் / உம்மிடமிருந்து மனஸ்தாபத்தையும் மன்னிப்பையும் பெறவும் ஞானம் என்னும் வார்த்தை அடைந்து அதைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் இந்தத் தாய் வழியாகவே நம்பியிருக்கிறேன்.
ஓ ஜென்ம மாசற்ற மரியாயே வாழ்க! நித்திய ஞானமானவர் மறைந்து தங்கி சம்மனசுக்களாலும் மனிதர்களாலும் வணங்கப்படத் திருவுளங்கொண்ட உயிருள்ள பேழையே வாழ்க கடவுளுக்கடியிலுள்ள யாவற்றையும் தன் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டிருக்கும் பரலோக பூலோக அரசியே வாழ்க யாருக்கும் இரக்கம் காட்டத் தவறாத பாவிகளின் உறுதியான அடைக்கலமே வாழ்க தாயே தேவ ஞானத்தை நான் அடைய எனக்கிருக்கும் ஆவலை நிறைவு செய்யுங்களம்மா அதற்கென நான் என் தாழ்நிலையில் செய்யும் அர்ப்பணத்தையும் வாக்குறுதிகளையும் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
பிரமாணிக்கமற்ற பாவியாகிய நான் (பெயர்….) என் ஞானஸ்நானம் வாக்குறுதிகளை உங்கள் கரங்களில் புதுப்பித்து உறுதிப்படுத்துகிறேன். பசாசையும் அதன் கிரியைகளையும் அதன் ஆரவாரங்களை யும் நித்தியத்திற்கும் விட்டுவிடுகிறேன் மனித உருவெடுத்த / தேவ ஞானமாகிய சேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்னை முழுவதும் அர்ப்பணிக்கிறேன் என் வாழ்நாளெல்லாம் அவர் பின்னால் என் சிலுவையைச் சுமந்து செல்லவும் இதுவரை இருந்ததை விட அவருக்கு அதிக பிரமாணிக்கமாயிருக்கவும் என்னை அவருக்குக் கையளிக்கிறேன்.
ஓ மாமரியே இன்று சகல மோட்ச வாசிகள் முன்னிலையில் உங்களை என் தாயாகவும் தலைவியாகவும் தெரிந்து கொள்கிறேன் என் ஆத்துமம் சரீரம் என் உள்ளரங்க வெளியரங்க பொருட்கள் யாவும் என்னுடைய கடந்த கால நிகழ்கால வருங்கால நற்செயல்களின் பலன்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களிடம் அர்ப்பணித்துக் கொடுத்து விடுகிறேன் | என்னையும் எனக்குள்ள யாவற்றையும் / ஒன்று கூட பாக்கியில்லாமல் கடவுளின் அதிமிக மகிமைக்காக உங்கள் விருப்பப்படி இப்பொழுதும் நித்தியமாகவும் உபயோகித்துக் கொள்ள உங்களுக்கே முழு உரிமையாக்குகிறேன்.
தயாளமுள்ள கன்னிகையே என் அடிமைத்தனமாகிய இச்சிறு காணிக்கையை நித்திய ஞானமானவர் உங்கள் தாய்மைக்கு செலுத்திய பணிதலுடன் ஒன்றித்து அதன் மகிமைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் / அற்பப் புழுவும் பரிதாபத்துக்குரிய பாவியுமான என் மீது சேசுவுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள அதிகாரத்திற்கும் ஓர் மரியாதையாகவும் பரிசுத்த திரித்துவம் உங்களுக்கு அளித்துள்ள சலுகை வரங்களுக்கு நன்றியாகவும் என் காணிக்கையைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இது முதல் நான் உங்கள் பிரமாணிக்கமுள்ள அடிமையாயிருந்து உங்கள் மகிமையைத் தேடவும் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கவும் விரும்புவதாக உறுதி கூறுகிறேன்.
ஒ ஆச்சரியத்துக்குரிய அன்னையே உங்களால் சேசு என்னை மீட்டதுபோல் உங்களாலேயே அவர் என்னைத் தன் நித்திய அடிமையாக ஏற்றுக் கொள்ளும்படி என்னை அவரிடம் சமர்ப்பியுங்கள் ஓ இரக்கத்தின் தாயே கடவுளின் உண்மையான ஞானத்தை நான் அடையும் படி செய்யுங்கள் / இதற்கேதுவாக நீங்கள் அன்பு பாராட்டி
அறிவூட்டி வழிநடத்தி உணவூட்டி பாதுகாக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுடனும் அடிமைகளுடனும் என்னையும் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
ஓ பிரமாணிக்கமுள்ள கன்னிகையே உங்கள் மன்றாட்டாலும் உங்கள் முன் மாதிரிகையிலும் உங்கள் குமாரன் சேசு கிறிஸ்துவின் நிறை வயதை நான் உலகத்திலும் மோட்சத்திலும் அடைந்து கொள்ளுமாறு / எல்லாவற்றிலும் அவருடைய / உத்தம சீடனாகவும் / அவருடைய முன்மாதிரிகைப்படி நடப்பவனாகவும் மனிதாவதாரமான தேவ ஞானத்தின் அடிமையாகவும் என்னை ஆக்கியருளும் தாயே!
ஆமென்.

Comments are closed.