இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக் கருத்துக்கள்

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள்.
1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து,
இன்றையத் திருப்பலி முதல் வாசகத்தில்
“மீட்பும் மாட்சியும் வல்லமையும் நம் கடவுளுக்கே உரியன. ஏனெனில் அவருடைய தீர்ப்புகள் உண்மை உள்ளவை.” என யோவான் தான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டில் கூறுகிறார்.
ஒரு மனிதர் எவ்வளவுதான் அதிகாரமும் செல்வாக்கும் கொண்டிருந்தாலும், உலகையே தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தாலும் அவருக்கு மீட்பும், மாட்சியும், வல்லமையும் உரித்தாகாது; அவை ஆண்டவருக்கு மட்டுமே உரித்தாகும். ஏனெனில், அவர் ஒருவரே எல்லாம் வல்லவர்; எல்லாம் அவரால் மட்டுமே கூடும். எனவே, நாம் மீட்பும் மாட்சியும் வல்லமையும் கொண்டிருக்கும் கடவுளுக்கு அஞ்சி, அவர்மீது பற்றுக்கொண்டு வாழ்வோம்.
நாம் கடவுளுக்கு அஞ்சி, அவர்மீது பற்றுக் கொண்டு வாழ இந்த முதல் 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
2. இயேசு கானாவூர் திருமணத்தில் தண்ணீரைத் திராட்சை இரசமாக மாற்றியதைத் தியானித்து,
“மிகுந்த வல்லமையோடும் மாட்சியோடும் மானிடமகன் மேகங்கள்மீது வருவதை அவர்கள் காண்பார்கள். இவை நிகழத் தொடங்கும்போது, நீங்கள் தலை நிமிர்ந்து நில்லுங்கள்; ஏனெனில் உங்கள் மீட்பு நெருங்கி வருகின்றது.” என நமதாண்டவர் கூறுகிறார்.
“நம்பிக்கை கொண்டோன் பதற்றமடையான்’ (எசா. 28: 16)” என்கிறது இறைவார்த்தை. ஆகையால், நாம் ஆண்டவர்மீது நம்பிக்கை கொண்டு அவருக்கு உகந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து, எல்லா அச்ச உணர்வுகளிலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து, மானிட மகனைத் தகுந்த விதமாய் எதிர்கொள்ள வேண்டி இந்த இரண்டாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
3. இயேசு இறையாட்சி அறிவித்ததைத் தியானித்து,
ஆன்மாக்களின் மாதமான இந்த நவம்பர் மாதம் முழுவதும் நமது இறந்த உறவினர்கள், நண்பர்கள், தெரிந்தவர்களின் ஆன்மாக்களுக்காக நாம் விஷேசமாக திருப்பலி ஒப்புக்கொடுத்தல்,செபமாலை செபித்தல், ஏழைகளுக்கு உணவு அளித்தல் ஆகியவற்றை அடிக்கடி செய்வதன் மூலம் உத்தரிய நிலையிலிருக்கும் ஆன்மாக்களை ஆண்டவரின் விண்ணக வீட்டிற்கு அனுப்பும் அற்புத பணியினை ஆவலுடன் செய்ய இந்த மூன்றாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
4. இயேசு தாபோர் மலையில் உருமாற்றம் அடைந்ததைத் தியானித்து,
மறைசாட்சியாக மரித்தவரும், இன்றைய புனிதருமான புனித ஃபிர்மினாவை நம் திருச்சபைக்குத் தந்த நம் இறைவனுக்கு நன்றியாக இந்த நான்காவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
5. இயேசு இராவுணவின் போது நற்கருணையை ஏற்படுத்தியதைத் தியானித்து,
குழந்தை இயேசுவுக்கும், புனித யூதா ததேயுவிற்கும் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட வியாழக்கிழமையான இன்று நோயுற்ற குழந்தைகள் அனைவரையும் நம் குழந்தை இயேசு தொட்டுக் குணமாக்கிட வேண்டி இந்த ஐந்தாவது 10 மணியை ஒப்புக் கொடுப்போம்.
ஆமென்.

Comments are closed.