கடைசி வேண்டுதல் செபம்

ஆச்சர்யத்துக்குரிய இந்த பெரிய செபம் முழுவதும் “ஒரே வாக்கியம்!

மட்டில்லாத தயைசுரூபியாயிருக்கிற நித்திய சர்வேசுரா! உமக்கு மிகவும் பிரியமுள்ள திருக்குமாரன் மனோவாக்குக் கெட்டாத கொடிய வேதனைப்படவும், அவர் படும் வேதனையைக் கண்டு அவர் திருத் தாயார் சொல்லிலடங்காத வியாகுலப்படவும், எங்கள் பாவம் காரணமாகையால், நாங்கள் பாவத்தின் அகோரத்தைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்கி மனஸ்தாபப்படவும், இனி ஒருநாளும் பாவத்தைச் செய்யாதிருக்கவும், செய்த பாவத்திற்கு தபசு செய்யவும் எங்கள் மேல் உமக்குள்ள மட்டில்லாத சிநேகத்துக்கு எங்களால் ஆன மட்டும் இவ்வுலகில் உம்மை நேசிக்கவும் நித்தியத்தில் இடைவிடாமல் நேசித்து வரவும், உமது சிநேகம் சகல மனிதர் இருதயத்திலும் பற்றி எரியவும், அக்கியானம் குறையவும் சத்தியவேதம் பரவவும் சத்திய இராசாக்கள் தங்களுக்குள்ளே சமாதானமாயிருக்கவும், திருச்சபையை விட்டுப் பிரிந்தவர்கள் திரும்ப அதில் பிரவேசிக்கவும், அர்ச் பாப்பு நினைத்த தர்மக் காரியங்கள் ஜெயமாகவும், பஞ்சம் படை நோய்கள் நீங்கவும் உத்தரிக்கிறஸ்தலத்தில் வேதனைப்படுகிற ஆத்துமாக்கள் அவதி குறையவும், நான் யாருக்காக வேண்டிக் கொள்ள வேண்டுமென்று தேவரீர் திருவுளமாயிருக்கிறீரோ அவர்கள் எல்லோரும் உமது விசேஷ நன்மையைக் கைக் கொள்ளவும், உமது திருக் குமாரன் எங்களுக்காகச் சிந்தின விலைமதியாத் திரு இரத்தத்தையும், அவர் திருத் தாயார் அனுபவித்த சொல்லிலடங்காத வியாகுலத்தையும், சிலுவையின் பேறடைந்த அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுடைய வேண்டுதலையும் குறித்து அடியார்கள் கேட்கிற மன்றாட்டுகளுக்கு இரங்கிக் கிருபை செய்தருள வேண்டுமென்று தேவரீரை இரந்து மன்றாடிக் கொள்ளுகிறோம்.

Comments are closed.