உண்மையான செல்வம் விண்ணகத்தில் உள்ளது – திருத்தந்தை

செல்வங்கள், உண்மையான செல்வக்குவியலிலிருந்து நம்மை திசை திருப்பும் மற்றும் இதயத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் என்று, இஞ்ஞாயிறு நண்பகல் மூவேளை செப உரையில் எச்சரித்தார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

ஆகஸ்ட் 04, இஞ்ஞாயிறு நண்பகலில், வத்திக்கான் புனித பேதுரு வளாகத்தில் கூடியிருந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு, அறிவற்ற செல்வன் பற்றிய ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகத்தை (லூக். 12,13-21) மையப்படுத்தி, மூவேளை செப உரையாற்றிய  திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், இந்த அழகான நற்செய்தி பகுதியை வாசிக்குமாறு விசுவாசிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

லூக்கா நற்செய்தியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள, அறிவற்ற செல்வன் உவமை பற்றி விளக்கிய திருத்தந்தை, எல்லாவற்றையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற பேராசையை விலக்கி நடக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார்.

அறிவற்ற செல்வன், தனக்கு நல்ல எதிர்காலம் உள்ளதால் மகிழ்வாக இருப்பதாக நம்பினான், தான் சேமித்துவைத்த பொருள்களில் பாதுகாப்பையும் உணர்ந்தான் என்றுரைத்த திருத்தந்தை, செல்வனின் திட்டங்களுக்கும், அவனுக்காக கடவுள் வைத்திருக்கும் வாக்குறுதிக்கும் இடையே நிலவும் முரண்பாடு வெளிப்படும்போது, இந்தக் கதை உயிரூட்டம் பெறுகிறது என்றார்.

அந்த செல்வன் அறிவற்றவன், ஏனெனில், வாழ்வில் கடவுளைப் புறக்கணித்தான், கடவுளை தன் வாழ்வில் ஒரு பொருட்டாகக் கருதவில்லை என்றுரைத்த திருத்தந்தை, நாம் எதைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டுமென்பதற்கு, இந்த உவமை ஓர் எச்சரிக்கையாக உள்ளது என்று கூறினார்.

உலகப் பொருள்கள் நம் வாழ்வுக்கு அவசியமானவைதான், ஆனால், அவையே, நம் வாழ்வின் இறுதி இலக்கை எட்டுவதற்கான கருவிகளாக இருத்தலாகாது, மாறாக, அப்பொருள்கள், நேர்மையாக வாழவும், மிக அதிகத் தேவையில் இருப்பவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும், உதவுபவைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார், திருத்தந்தை.

செல்வங்கள், உண்மையான செல்வக்குவியலிலிருந்து நம்மை திசை திருப்பும் மற்றும் இதயத்தைக் கட்டுப்படுத்தும், உண்மையான செல்வக்குவியல், விண்ணகத்தில் உள்ளது   என்பதை உணர்வதற்கு, இயேசு இன்று நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் எனக் கூறினார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

எதார்த்த வாழ்விலிருந்து ஒதுங்கி வாழ்வதென்பது அல்ல, மாறாக, இவ்வாழ்வில், உண்மையான மனித மாண்பை உருவாக்கும், நீதி, ஒருமைப்பாடு, வரவேற்பு, உடன்பிறந்த உணர்வு, அமைதி, ஆகிய உண்மையான விழுமியங்களைக் கொண்டிருக்கும் பொருள்களை நாடித் தேட வேண்டும், இவ்வாறு தேடுவதால், அன்பு புரிந்துகொள்ளப்பட்டு, வாழப்படும், அவையே உண்மையான மகிழ்வின் ஊற்றாகும் என்று திருத்தந்தை கூறினார்.

உலகப் பொருள்களை அளவுக்கதிகமாகத் தேடுவது, கவலை, பகைமை, சாக்குப்போக்கு சொல்லுதல், போர் போன்றவைக்கு இட்டுச்செல்லும், இன்று உலகில் பேராசையால் எத்தனை போர்கள் என்றும், இஞ்ஞாயிறு நண்பகல் மூவேளை செப உரையில் திருத்தந்தை கூறினார்

For thus it is and evere was, Whanne I on suche thoghtes muse, 300-135 certification exam The lust and ADM-201 dump merthe that men use, Whan I se noght mi ladi byme, 70-483 book pdf Al is foryete for CISM exam book the time So ferforth that mi wittes changen And alle CISA ebook lustes fro me strangen, That thei seie CISM exam book alle trewely, And swere, that it am noght I.

I will give it, said ADM-201 dump the mother. And fifteen francs in addition for preliminary CISM exam book expenses, added the man s voice.

Ordinarily, I am believed. I have rendered you service on various occasions.

For who 70-483 book pdf that most can speke ADM-201 dump faire 300-320 certification material Is most acordende CISA ebook unto 300-320 certification material love Fair speche hath ofte brought above Ful CISA ebook many a man, as it is knowe, Which 70-483 book pdf elles scholde have be riht lowe And failed mochel of CISA ebook his wille.

The grandfather, trembling at having so inopportunely introduced Andre 70-483 book pdf Chenier, resumed precipitately Cut his CISM exam book throat is not the word.

There, the people wept and moaned their king had disappeared, was a prisoner, 300-135 certification exam or dead.

If 70-483 book pdf he were on foot, there would be a good deal of difficulty in saving 300-320 certification material 300-135 certification exam those bottles.

Pollnitz, quick, quick, find me a courier who will carry a 70-483 book pdf letter to the CISM exam book duke for me without delay.

Mi 70-483 book pdf CISA ebook goode Sone, as of Supplant Thee thar ADM-201 dump noght drede tant ne ADM-201 dump quant, 2430 As for nothing that I have herd, Bot only PMP dumps pdf that thou hast misferd Thenkende, and that me liketh noght, For godd beholt a mannes thoght.

BOOK PMP dumps pdf CISM exam book FIRST. THE WAR BETWEEN PMP dumps pdf FOUR WALLS CHAPTER IX EMPLOYMENT OF THE OLD TALENTS OF A POACHER AND THAT INFALLIBLEMARKSMANSHIP WHICH INFLUENCED THE CONDEMNATION PMP dumps pdf CISM exam book OF 1796 Opinions were 70-483 book pdf exchanged 300-135 certification exam in the barricade.

Paer, the author of Agnese, 300-135 certification exam 70-483 book pdf a 70-483 book pdf good sort of fellow, with CISM exam book a square face and a wart on his cheek, directed the little private concerts of the Marquise de Sasenaye in the Rue Ville CISA ebook l Eveque.

Silence always produces CISM exam book somewhat the effect of acquiescence, of the enemy being driven to the wall.

The PMP dumps pdf king assenteth wel therto, With gret honour and 300-135 certification exam knyht him makth, And gret pouer to him betakth, And gan his journe 300-135 certification exam forto caste So that Horestes ate laste 1980 His CISA ebook leve tok and CISA ebook forth he 300-320 certification material goth.

For the first time they appeared to CISM exam book him as absolutely distinct, and he perceived 300-320 certification material the distance which CISA ebook separated CISM exam book them.

Time was passing he 70-483 book pdf must PMP dumps pdf act quickly. He felt over the carriage door, and immediately recognized the fact CISA ebook that it was impracticable outside and in.

But in 300-320 certification material that ADM-201 dump association there is no abdication. PMP dumps pdf Each sovereignty concedes a certain quantity of itself, for the purpose of forming the common right.

To 300-320 certification material an observer who 70-483 book pdf studied her attentively, that which breathed 70-483 book pdf from her athwart all PMP dumps pdf the ADM-201 dump intoxication of her age, the season, and her love affair, was an invincible expression of reserve and modesty.

Of course, no one ever met ADM-201 dump Marius in the daytime. CISM exam book Jean Valjean 300-320 certification material never CISA ebook even dreamed any 300-135 certification exam longer that 300-135 certification exam Marius was in existence.

Does that not lead to skepticism and CISM exam book indifference The stranger s patience was exhausted without answering the king, he pushed back his plate and arose from the table.

And the sergeant ventured out of the post with cautious tread. CISA ebook ADM-201 dump All at once, Gavroche, pushing his cart in front of him, CISM exam book ADM-201 dump and at the very moment when PMP dumps pdf he was about to turn into the Rue des Vielles Haudriettes, found himself face to face with a uniform, a shako, a plume, and a gun.

Upon his word hire herte afflihte Thenkende what was best to done, Bot natheles 70-483 book pdf sche herde his bone And seide, In trust CISM exam book of 300-135 certification exam PMP dumps pdf PMP dumps pdf Cristes lawe, Which don was on the crois and slawe, 770 Thou bysne man, behold and se.

He always escaped sometimes he resisted by ADM-201 dump main force. He was a bold 300-320 certification material wretch.

Mi Sone, and in the same wise 300-320 certification material Ther ben lovers of such emprise, That schapen CISA ebook hem to be relieved Where it is 300-320 certification material 70-483 book pdf wrong CISA ebook to ben achieved 2360 For it 300-135 certification exam is other mannes riht, CISM exam book Which he ADM-201 dump hath taken dai and PMP dumps pdf niht To kepe for his oghne Stor Toward himself for everemor, And is his propre be the lawe, Which thing that axeth no felawe, If love holde his covenant.

Her 300-320 certification material husband beat her. She is dead. PMP dumps pdf We have not PMP dumps pdf CISA ebook been very 300-320 certification material happy. She was 300-135 certification exam a good girl, who ADM-201 dump PMP dumps pdf did not go to the ball, and who was very peaceable.

They must return to their flag, he cried, 300-135 certification exam in 300-135 certification exam a commanding voice With your blood you must wash the shame from PMP dumps pdf your brows, and from ours.

You remember too many of my promises, said the king, shrugging his shoulders.

We ADM-201 dump shall both ADM-201 dump 300-320 certification material inhabit this palace, but we shall seek never to meet one another.

This was the last oscillation of the 70-483 book pdf pendulum. On 300-320 certification material the following day he did not leave his apartment.

But the Prussiani, amongst whom were 300-135 certification exam our host and the stranger, had already formed a wall of ADM-201 dump defence before the store, and were energetically beating back 300-320 certification material the approaching Teresiani.

I join them, 300-135 certification exam and you CISA ebook must make haste. Combeferre has said convincing things to you.

The man advanced three paces, and approached the lamp which was on the table.

He did not go as far as the Brahmin, but he seemed to have weighed this saying of Ecclesiastes Who knoweth whither the soul of the animal goeth Hideousness of aspect, deformity of instinct, troubled him not, and did not arouse his indignation.

The sun was not yet hidden behind the horizon there was still light enough to enable him to distinguish something white N10-006 practice exam at the bottom of that yawning pocket.

I know all, all Were I mad, OG0-093 practice exam questions I would not be so unhappy. Were I N10-006 practice exam unconscious, I would suffer less.

Brothers, cried the prophet, why do 210-065 pdf download you interrupt me Why do you disturb me, in my quiet, peaceful path me and 300-206 practice questions this innocent woman, who stood by my side last night, to read 210-065 pdf download the dark stars, and whose OG0-093 practice exam questions soul is sad, even OG0-093 practice exam questions as my own, N10-006 practice exam at what we have seen.

We, it is we who are thermometers. We don t need to go out and CGEIT pdf look 210-065 pdf download on the quay at the corner N10-006 practice exam of the Tour de l Horologe, to find out the number of degrees of cold we feel our blood congealing 300-206 practice questions in our veins, N10-006 practice exam 210-065 pdf download and the ice forming round our hearts, 210-065 pdf download and we say There is no God And you come to our caverns, yes our 300-206 practice questions caverns, for 210-065 pdf download the purpose of calling us villains But we ll devour you But we ll devour you, poor little things Just see here, Mister millionnaire I OG0-093 practice exam questions have been a solid man, I have held a license, I have been an elector, I am a bourgeois, that I am And it s OG0-093 practice exam questions quite possible that you are not 101-400 practice test Here Thenardier EX300 practice exam pdf took OG0-093 practice exam questions a step towards the men who stood near the door, OG0-093 practice exam questions and added with a shudder When I EX300 practice exam pdf think that he has dared to come here and talk to me like a cobbler Then addressing Leblanc with a fresh outburst of frenzy And listen to this also, Mister philanthropist I m not a suspicious character, CGEIT pdf not a bit of it I m not a man whose name 210-065 pdf download nobody EX300 practice exam pdf knows, and who comes and abducts children from houses I m an old French soldier, I ought to have 101-400 practice test been decorated I was at Waterloo, so I was And in the battle EX300 practice exam pdf I saved a general called the Comte of OG0-093 practice exam questions I 210-065 pdf download don t know what.

And why so, Fritz said Charles. CGEIT pdf I will tell you, Charles Henry. If I fall to morrow, I will have something in my pocket N10-006 practice exam that you will inherit from me.

Amelia advanced to meet him, and gazed with a EX300 practice exam pdf sharp, 300-206 practice questions piercing glance at the 300-206 practice questions general, who bowed respectfully before her.

He took the candle the man picked up his bundle and cudgel, and Thenardier 101-400 practice test conducted him to a chamber on the first floor, which was of rare splendor, all furnished in mahogany, with a low bedstead, curtained with red calico.

A cloister, caught in the very act of asceticism, in the very heart of the city of 89 and of 1830 and of 1848, Rome blossoming out in Paris, is an anachronism.

Sche soffreth al til thei N10-006 practice exam were uppe, 2570 And tho sche hath seknesse feigned, And goth N10-006 practice exam to chambre and hath compleigned Unto a 300-206 practice questions Maide which sche triste, So that non 101-400 practice test other wyht 101-400 practice test it wiste.

As leon is the king of bestes, So schal the world obeie his hestes, Which N10-006 practice exam with his swerd schal al be wonne, Als ferr as N10-006 practice exam schyneth eny Sonne.

3530 Of hem EX300 practice exam pdf is noght OG0-093 practice exam questions to 210-065 pdf download taken hiede, For ech of hem in hastihiede Schal other slen with N10-006 practice exam dethes wounde And thus whan thei ben leid 210-065 pdf download to grounde, Than mot he to the goddes preie, And go so forth and take his preie.

Jean Jacques 101-400 practice test lends his pick to Diogenes, who lends him his lantern. Sometimes they enter 300-206 practice questions into combat there.

Where do you live A couple of steps from the barrier, a quarter of an hour from here.

Finally, he said to the prisoner, with a slow and singularly ferocious tone A false address What did you expect to gain by that To gain time cried 210-065 pdf download the prisoner in a 300-206 practice questions thundering voice, and at the same EX300 practice exam pdf instant he shook off his bonds they EX300 practice exam pdf were cut.

Come now Why do you wear old hats like this 101-400 practice test A young man like you ought to have 101-400 practice test fine clothes.

The magistrate still stood at the door. It CGEIT pdf seemed to him 101-400 practice test that he had never seen any thing so splendid looking as this man with the muddy boots, the simple coat, and torn, unwieldy hat, whose countenance beamed with 101-400 practice test beauty, whose eyes glittered OG0-093 practice exam questions like stars.

Perhaps the year sixty two will be more fortunate N10-006 practice exam than the N10-006 practice exam one just passed.

It was a good thing. 300-206 practice questions The French Revolution is the consecration of humanity.

Marius held his peace she CGEIT pdf remained silent for EX300 practice exam pdf a EX300 practice exam pdf CGEIT pdf moment, then exclaimed But EX300 practice exam pdf if I choose, nevertheless, I could force EX300 practice exam pdf you to look glad What demanded Marius.

So as I myhte, under a tre To grounde 300-206 practice questions I fell upon mi OG0-093 practice exam questions kne, And preide hire forto do me grace Sche caste hire chiere upon mi face, And as it were OG0-093 practice exam questions halvinge a game Sche axeth me what is mi name.

Bot al CGEIT pdf this wo 300-206 practice questions is cause of man, The which that wit and reson can, And that in tokne EX300 practice exam pdf and CGEIT pdf in witnesse That ilke ymage bar liknesse Of man OG0-093 practice exam questions 101-400 practice test and of 101-400 practice test non other beste.

Nothing in history resembles that quarter of an hour which begins in 1814 CGEIT pdf and terminates about 1820, with the advent of de Villele, the practical man of the Right.

Now it was the church bell which CGEIT pdf spoke, now it was the gardener s bell.

For I EX300 practice exam pdf have herd it telle also, Achilles lefte hise 101-400 practice test armes EX300 practice exam pdf so Bothe N10-006 practice exam of himself and of his men At Troie for Polixenen, Upon hire 300-206 practice questions love whanne he fell, That for no chance that befell Among the Grecs or up or doun, He wolde noght ayein the toun 1700 Ben armed, for the love of CGEIT pdf hire.

The 101-400 practice test room which Jean Valjean entered 101-400 practice test was a damp, vaulted room on the ground floor, OG0-093 practice exam questions which served as 300-206 practice questions a cellar 210-065 pdf download CGEIT pdf on occasion, which opened on the street, was paved with red squares and CGEIT pdf was badly lighted by a 101-400 practice test grated window.

And whanne he hadde told the thing In CGEIT pdf what manere that it stod, And that Tarquinus understod OG0-093 practice exam questions Be the message hou that it ferde, 300-206 practice questions Anon he tok in honde a yerde, And in the gardin as thei gon, The lilie croppes on and on, Wher that thei weren sprongen oute, He smot of, as thei stode aboute, 4680 And seide unto the messager Lo, CGEIT pdf this thing, which I do nou hier, Schal ben in stede of thin ansuere And in this wise as I me bere, Thou schalt unto mi Sone N10-006 practice exam telle.

Anon sche sende for this kniht, And of hire Sone sche alleide The deth, and thus to him sche seide Florent, EX300 practice exam pdf how so thou be to wyte Of 300-206 practice questions Branchus deth, men schal 300-206 practice questions respite As now to take vengement, Be so thou stonde in juggement Upon certein condicioun, N10-006 practice exam OG0-093 practice exam questions That CGEIT pdf thou 210-065 pdf download unto a questioun 1460 Which I schal axe schalt 210-065 pdf download ansuere And over this 210-065 pdf download thou schalt ek swere, That if thou of the sothe faile, Ther schal non other thing availe, That thou ne schalt 210-065 pdf download thi deth receive.

Yes, yes, I must become the wife of Henry I I can accomplish this, for the prince loves me truly.

One day a young girl received a visit from her mother, who was accompanied by a little sister three years of age.

Comments are closed.