இயேசுவின் திரு இருதய வணக்கம் மாதம் ஜூன்-20

இயேசுவின் திருஇருதயம் குடும்பத்தில் விளங்க வேண்டிய பக்திக்கு மாதிரிகை.

குடும்பங்களின் வாழ்வை புனிதப்படுத்தவும், பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றி, கிறிஸ்தவக் குடும்பங்களில் விளங்க வேண்டிய புண்ணியங்களைக் கடைப்பிடிக்க படிப்பிக்கவும், திவ்விய இயேசு தமது வாழ்நாளில் முப்பது வருடம் நசரேத்தூரில் செலவழிக்க கருணை புரிந்தார். தாய்தந்தையருக்குக் காண்பிக்க வேண்டிய மரியாதை கீழ்ப்படிதலைக் காண்பியாத பிள்ளைகள் பேரில் மிகவும் கண்டிப்பான தண்டனையிட்டிருப்பதை மோசேயென்கிற இறைவாக்கினருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தருளிய பழைய ஏற்பாட்டுச் சட்டத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். தன் தந்தையையோ தம் தாயையோ சபிக்கிற எவரும் கொல்லப்பட வேண்டும் (வி. பயணம் 21 :17)

தங்கள் பிள்ளைகள் மட்டில் செலுத்தவேண்டிய கடமைகளைக் கவனியாமல் விட்ட பெற்றோர்களுக்கு இதேவிதமாய் பெரிய தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன. புதிய ஏற்பாட்டிலும் இயேசுகிறிஸ்து நாதர் அதே கடமைகளை உறுதிப்படுத்தி தண்டனையின் பயத்தாலல்ல, அன்பால் அவைகளை நிறைவேற்றக் கற்பித்தார். இயேசுவின் திருஇருதயத்துக்கு பல குடும்பங்கள் தங்களை முழுதும் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்திருப்பதால் நசரேத்து வீட்டில் விளங்கின பக்தியும் புண்ணியமும் இந்த வீடுகளில் விளங்க குடும்பத்தார் தங்களாலான முயற்சி செய்வார் களென்கிற நம்பிக்கையிருக்கிறது. தமது பிதா மட்டிலும் மரியன்னை அரச். சூசையப்பர் மட்டிலும் திவ்விய இயேசுவிடத்தில் பக்தி பற்றுதலும் மரியாதை கீழ்ப்படிதலும் பூரணமாய் விளங்கினது. தமது கடமைகளை நிறைவேற்ற அவர் கொண்டிருந்த ஆவலைப் புகழ்ந்து பாராட்டி, நசரேத்தூரில் “அவர் நடத்தின வாழ்வை அவர் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்” என்கிற மூன்றே வார்த்தைகளில் விவிலியம் அடக்கியிருக்கிறது.

தமது வெளியரங்க வாழ்வில் திவ்விய இயேசுவின் பிள்ளைகளைத் தம்மிடம் வரவழைத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து தேவ சட்டத்தையும், புண்ணிய அநுசரிப்பையும் அவர்களுக்குப் படிப்பித்தார். அவர்களுக்குத் துர்மாதிரிகையாயிருந்து அவர்களைக் கெடுப்பவர்கள் பேரில் வெகு கண்டிப்பான தண்டனையால் பயம் வருவித்து, அவர்களுடைய மாசற்ற தனத்தைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்தார். இவ்விதமாய்ப் பிள்ளை களுடைய ஆத்துமத்தில் பக்தியையும் கிறிஸ்தவப் புண்ணியங்களையும் எப்படி வளர்ப்பதென்றும், அவர்கள் பேரில் கவனமாயிருந்து தீய தோழர்களின் பாவ சமயங்களிலிருந்து அவர்களுடைய பரிசுத்ததனத்தை எப்படிக் காப்பாற்றுவதென்றும் நமது ஆண்டவர் தாய் தந்தையர்களுக்குப் படிப்பித்தார்.

திருக்குடும்பமானது சொத்து சுகத்தையோ மகிமை பெருமையையோ அநுபவிக்கவில்லை. ஆனால் செபத்தையும், பக்தியையும், மாசற்றதனத்தையும், பிறரன்பையும், இவைகளாலுண்டாகும் பாக்கியத்தையுமே கனமாக எண்ணி மதித்தது. கடவுள் அந்த வீட்டுக்கு எஜமானும் அரசருமாயிருந்தார். சிந்தனை வாக்கு செயல்கள் எல்லாம் சர்வேசுரன் பாரிசமாயிருந்தன. அவர்களுடைய இருதயங்களில் உருக்கமான பக்தி குடிகொண்டிருந்தது. தாய் தந்தையரே , உங்கள் குடும்பத்துக்கு அரசராக இயேசுக்கிறிஸ்துவை ஸ்தாபித்து, உங்கள் வீட்டின் உண்மையான அரசராக அவர் அரசாளும்படி மிக்க கவனம் செலுத்துங்கள். காலையில் எழுந்ததும், சிலுவை வரைந்து உங்களிருதயத்தை இயேசுவின் திருஇருதய பக்கமாய் எழுப்பி, உங்கள் பாவங்களுக்குப் பரிகாரம் பண்ணும் பொருட்டு இந்தப் புது நாளை ஆண்டவர் உங்களுக்குக் கொடுத்ததற்காக நன்றியறிந்திருப்பதே உங்களுடைய முதல் கடமையாயிருக்கவேண்டும். உங்கள் செயல்களால் மோட்சத்தில் சம்மாவனையும், ஆண்டவருக்கு மகிமைப் புகழும் உண்டாகும்படியாக உங்கள் அலுவல்களை எல்லாம் இயேசுவின் திருஇருதயக் கருத்துகளோடு ஒன்றித்து ஒப்புக்கொடுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்வின் கடைசி நாளாயிருக்கலாம். ஆதலால் பக்தியாலும் செபத்தாலும் நற்செயல்களாலும் ஒவ்வொரு நாளையும் புனிதப்படுத்த ஆவன செய்ய வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளைகள் மட்டில் நீங்கள் மிக கவலை கொண்டு அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்ததும் இருதயத்தை இயேசுமரியாயின் பக்கமாய் எழுப்பி ஒரு சிறு செபமாகிலும் செபிக்க கற்றுக்கொடுங்கள். பகற்பொழுதில் அவர்கள் தங்கள் வேதக் கடமைகளைச் சரியாய் நிறைவேற்றி தீய சகவாசத்தைவிட்டு விலகி பாவமில்லாத பாதையில் நடக்கக் கவனமாக இருங்கள். மாலையானபின் குடும்பத்திலுள்ள சகலரும் ஒன்றித்து இந்த இரவில் உங்களை யாதொரு ஆபத்தில்லாமல் காப்பாற்றும் பொருட்டு இயேசுவையும் மரியன்னையையும் நோக்கி வேண்டிக்கொண்டு, நீங்கள் செய்த பாவங்களுக்கு மனம் வருந்தி பொறுத்தலையடைந்து நல்ல தீர்மானத்தோடு இயேசுவின் திரு இருதய ஆதரவிலும், மரியன்னையின் அடைக்கலத்திலும் தூங்கச் செல்லுங்கள். உணவுக்கு முன்னும் பின்னும் பெற்றோர்கள் பக்தியோடு சிலுவை வரைந்து கொண்டு தாங்கள் உண்ணப்போகிற உணவை திவ்விய இயேசு ஆசீர்வதிக்கும்படி கேட்பார்களாக. இதைப் பார்க்கிற பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் செய்யும் செபத்தோடு தங்கள் செபத்தையும் ஒன்றித்து பக்தியில் வளருவார்கள்.

தேவாலயத்தில் நடைபெறும் வேத சடங்குகளுக்கு மரியன்னையும் அர்ச். சூசையப்பரும் போகத் தவறமாட்டார்கள். திவ்விய குழந்தை இயேசுவையும் தங்களோடு அழைத்துச் செல்வார்கள். கிறிஸ்தவக் குடும்பங்களிலுள்ள பெற்றோர்களனைவரும் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெய்வபக்தியின் முன்மாதிரிகையாயிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தவறாமல் தங்கள் பிள்ளைகளோடு கோவிலுக்குப்போய் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கட்டும். தாய் தந்தையர் செபம் பண்ணாமலும், பக்தியில்லாமலும், தேவநற்கருணை வாங்காமலும், திருப்பலியில் பங்குக் கொள்ளாமலும் இருப்பதைக் காண்கிற பிள்ளைகள் எப்படி பக்தியாயிருக்கக்கூடும்? தாய் தந்தையரிடம் காணப்படும் இந்தத் துர்மாதிரிகை பிள்ளைகளிடத்தில் நன்றாய்ப் பதிந்து பக்திக்குப் பதில் அசட்டைத்தனம் குடும்பத்தில் குடியிருக்கும். குடும்பத்தினருடைய நிர்ப்பாக்கியத்துக்கும் தீமைகளுக்கும் இதுவே அஸ்திவாரம்.

ஒரு பங்கில் ஒரு கிறிஸ்தவக் குடும்பத்துக்குத் தலைவனான தகப்பன் தன் வேதக் கடமைகளை நிறைவேற்றாமலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்காமல் அசட்டைத்தனமாய் நடந்துவந்தான். பெற்ற தாய் மட்டும் தன் பிள்ளைகளோடு திருப்பலிக்கு போவாள். ஒருநாள் இப்படிக் கோவிலுக்குப் போகும்போது குடும்பத்தின் மூத்த மகன் தன் தாயை நோக்கி, அம்மா, நான் வளர்ந்து பெரியவனான பிறகு என் தகப்பனார் செய்வதைப்போல நானும் திருப்பலிக்கு போகாமலிருக்கலாமா என்றான். தகப்பனுடைய துர்மாதிரிகையால் பிள்ளைக்கு நேரிடும் பெரிய ஆபத்தைப் பாருங்கள்.

வேதத்துக்கடுத்த கடமைகளை ஒரு குடும்பம் பிரமாணிக்கமாய் கடைப்பிடிக்கும்போது திவ்விய இயேசு அந்தக் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். அது பிறரன்புக்கும் பாக்கியத்துக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிறது. எந்தக் குடும்பத்தில் பக்தியில்லையோ அங்கே ஒரு புண்ணியமுமில்லை. அதற்குப்பதிலாய் சமாதானமின்மை, கீழ்ப்படியாமை,துர்மாதிரிகை விளைகிறது. பரலோகத்திலிருக்கிற நமது பிதாவுக்கு மரியாதை செய்யாத தாய் தந்தையைப் பார்க்கிற பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோருக்கு மரியாதைக் குறைவாய் நடந்தால் அதனால் ஆச்சரியப்படுவாருண்டோ? பெற்றோர்களே தேவ ஊழியத்தில் சுறுசுறுப்பில்லாமலும், கடவுளை அன்புச் செய்யாமலும் இருப்பதைப் பிள்ளைகள் பார்த்தால் அப்பிள்ளைகள் எப்படி தங்கள் தாய் தந்தையர் பேரில் அன்பு பற்றுதலுள்ளவர்களாயிருப்பார்கள்? பெற்றோர்களே தேவ கட்டளைகளை மீறி நடப்பதாக பிள்ளைகள் அறிந்தால், பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாமல் நடப்பதைப் பற்றி ஆச்சரியப்பட இடமேது? அதற்கு விரோதமாய் தாய்தந்தையர், பக்தி, கற்பு, ஒழுக்கம் முதலிய கிறிஸ்தவப் புண்ணியங்களுக்கு மாதிரிகையாயிருந்து தங்கள் பிள்ளைகளுடைய மாசற்றதனத்தைக் காப்பாற்றிக் கிறிஸ்தவ படிப்பினையில் அவர்களை வளர்க்கக் கவலை கொண்டால் இயேசுவின் திருஇருதயமானது இத்தகைய குடும்பங்களுக்குத் தமது அருட்கொடை களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அளித்து, அக்குடும்பத்தைப் பிறரன்புக்கும் பாக்கியத்துக்கும் இருப்பிடமாக மாற்றும். இயேசுவைப் போல ஞானத்திலும் புண்ணியத்திலும் நல்லொழுக்கத்திலும் பிள்ளைகள் வளருவார்கள். தங்கள் பெற்றோர்கள் கடவுளின் பிரதிநிதிகளென்று அவர்களை மதித்து அன்பு செய்வார்கள். அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து மரியாதை செய்வார்கள். கடைசியாய் இவர்களே தங்கள் பெற்றோருக்கு ஆறுதலும் மகிமையும் பாக்கியமுமாயிருப்பார்கள்.

தாய் தந்தையரே, நீங்கள் உங்கள் மகனுக்கு பெண் பார்க்கும்போது அல்லது மகளுக்கு கணவன் பார்க்கும்போது முக்கியமாய்க் கவனிக்க வேண்டியதென்ன? செல்வமும் மற்ற வெளிக்குணங்களுமல்ல, புண்ணியத்தையும் பக்தியையுந்தான் கவனிக்க வேண்டியது. செல்வமும் வெளிக் குணங்களும் கூடிய சீக்கிரம் அழிந்துபோகும். பக்தியும் புண்ணியமுந்தான் நிலைத்திருக்கும். அவைகளே குடும்பத்திற்கு பாக்கியத்தை விளைவிக்கும். தங்கள் பிள்ளைகளுக்குப் பெண் அல்லது கணவன் பார்க்கிறபோது பணத்தையே மட்டும் பார்த்துத் தீர்மானம் பண்ணுகிற குருட்டுத்தனமான தாய்தந்தையரைப் பின் பற்றாதிருக்கக் கடவோம். பல திருமணங்களின் முறிவுக்கு இதுவே காரணம்.

குருப்பட்டத்துக்கு அல்லது துறவற நிலைக்கு ஆண்டவர் தங்கள் பிள்ளைகளை அழைக்கிறதாக கிறிஸ்தவத் தாய் தந்தையர் அறிந்தால் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முதல் எஜமானாகிய ஆண்டவருடைய சித்தத் திக்கு அவர்கள் தடை செய்ய ஒருபோதும் துணியமாட்டார்கள். தங்களை விட அதிக சொந்தமான தங்கள் பிள்ளைகளைத் தேவ ஊழியத்துக்குக் கையளிக்கத் தடை செய்வது பிள்ளைகளுடைய நிர்ப்பாக்கியத்துக்கும், குடும்பத்தில் தேவகோபத்திற்கும் காரணமாயிருக்கும். சுபாவப் பற்றுதலானது எவ்வளவுதான் போராடினாலும், தங்கள் பிள்ளைகளில் ஒன்றை இறை ஊழியத்திற்கு கொடுப்பது எவ்வளவு பெரிய மகிமை, எவ்வளவு பெரிய பாக்கியமென்று இயேசுவின் திரு இருதயப் பக்தர்கள் எண்ணுவார்கள். இந்த காணிக்கையால் இம்மையில் இயேசுவின் திருஇருதய விசேஷ ஆசீர்வாதத்தையும் மறுமையில் தங்கள் பிள்ளை களோடுகூட நித்திய மோட்ச சம்பாவனையையும் பெற்றுக்கொள்வார்கள்

Comments are closed.