புதுக்குடியிருப்பு புனித சூசையப்பர் ஆலய திருவிழா இராணுவ மற்றும் பொலிஸ் பாதுகாப்புடன்

முற்றுமுழுதான இராணுவ மற்றும் பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் எமது பங்கு புனித சூசையப்பர் ஆலய திருவிழா குறைந்தளவான மக்களின் பங்குபற்றுதலுடன் இடம்பெற்றது.

Comments are closed.