எரிந்த நோட்டர்டேம் ஆலயத்தில் இருந்த மரியன்னையின் திரு உருவம் அழியாமல் இருந்த புதுமை.

பாரிஸ் நகரில் தீ பிடித்து எரிந்த நோட்டர்டேம் ஆலயத்தில் இருந்த மரியன்னையின் திரு உருவம் அழியாமல் இருந்த புதுமை. தீயனைப்பு வீரர்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கும் காட்சி

Comments are closed.