உரும்பிராய் புனிதமிக்கேல் ஆலயம் இறைமக்களினால் சிலுவையின் அதிர்வுகள் -3 என்னும் திருப்பாடுகள் தியானம்.

Comments are closed.