நரகம் மறுக்க முடியாத ஒரு நித்திய உண்மை! பாகம்-1

கத்தோலிக்கத் திருச்சபை போதித்து வரும் விசுவாச சத்தியங்களில் மிக முக்கியமானதும் ஒரு 
வகையில் மற்ற அநேக சத்தியங்களுக்கு அடிப்படையானதுமாகிய ஒரு சத்தியம் இன்றுமறுக்கப்படுவதை நாம் காணமுடிகிறது. அது மறுக்கப்படுவது மட்டுமல்ல, அதை விட அதிகமாக மறைக்கவும் படுகிறது. நரகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. இவ்வுலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் பாவத்திற்கு
தண்டனையாக அங்கு செல்லக் கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது என்ற நித்திய சத்தியம் தான் அது

1908-ல் பாப்பரசர் அர்ச். பத்தாம் பத்திநாதரால் வெளியிடப்பட்ட ‘ஞான உபதேசம் நரகத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுத்தது: “நரகம் என்பது தீயவர்கள் தண்டிக்கப்படும் ஓர் இடமாகும்
அங்கு அவர்களுக்கு நித்தியத்திற்கும் கடவுளின் காட்சி மறுக்கப்படுகிறது, அங்கு
பயங்கரமான வாதைகளுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்கள்”
(Lesson 37th; on the Four Last Things
Question 1379).

ஆனால் இன்றைய நவீன விஞ்ஞானப் பரிணாம சிந்தனைகள், இந்த விசுவாச சத்தியத்தை, அகற்றி விட்டு, அதன் இடத்தைப் பிடித்துக் கொண்டுள்ளன. எனவே, நரகம் உண்மையாகவே இருக்கிறது என்பதை நிரூபிப்பதும், அதைப் பற்றி மக்களை எச்சரிப்பது
மோட்சம் செல்ல அவர்களுக்கு உதவுவதும்தான் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக இருக்கிறது.

நரகத்தைப் பற்றிய தியானம் எப்படிப்பட்ட அச்சம் தருகிற, பயங்கரமான தியானமாக
இருக்கிறது! ஆன்மாக்களுக்கு இந்த சத்தியத்தைப் பற்றி மேலிருந்து ஞான வெளிச்சம் தரப்பட வேண்டும், அவர்களது மனங்களில் இந்த சத்தியம் உறுதிப்பட வேண்டும் என்ற ஏக்கம்தான்
இந்தக் கட்டுரை வெளிவரக் காரணம். இது பாவத்தையும், நரகத்தையும் பற்றி மேலோட்டமாகப் பேசுபவர்களின் கற்பனையான கனவுகளிலிருந்து இருதயத்தையும், மனதையும் விடுவிக்
கிறது.

தொன்போஸ்கோவின் நரகக் கனவில் வரும் வழிகாட்டி, ஓர் எல்லைக் கோட்டை சுட்டிக் காட்டுகிறார் இந்தக் கோட்டிற்கு அப்பால், இனி அன்பு இல்லை, நண்பர்கள் இல்லை, எந்த விதமான
ஆறுதலும், தேறுதலும், சுகமும் இல்லை, ஒழுக்கங்கெட்ட உலகத்தைப் பின்செல்பவர்களுக்காக
அங்கே கடும் அச்சமும், நம்பிக்கையின்மையும் மட்டுமே காத்திருக்கிறது.

நரகத்தைப் பற்றிப் பேசி மக்களை அச்சுறுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்று பலர் கூறுகிறார்கள். ஆனால் உண்மை நிலை இதற்கு நேர் எதிரானதாக இருக்கிறது. இவர்கள் முதலில் ஒரு காரியத்தை ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டும்.

தேவ சுதனானவர் எதற்காக மனிதனானார்? “அவர் தேவரூபமாயிருக்கையில்… தம்மைத்
தாமே வெறுமையாக்கி, அடிமையின் ரூபமெடுத்து, மனுஷர் சாயலாகி, மனித ரூபமாகக் காணப்
பட்டார், தம்மைத்தாமே தாழ்த்தி, மரணமட்டும் அதாவது சிலுவை மரணமட்டும் கீழ்ப்படித
லுள்ளவரானார்” (பிலிப்.2:6-8) என்றால், அதற்குக் காரணம் என்ன? மனிதனைப் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தினின்றும், அதன் பயங்கர விளைவாகிய நரகத்திலிருந்தும் இரட்சிப்பதற்காகவே
அவர் மனிதனானார். கிறிஸ்துவின் மனிதாவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று இது.

ஆனால் இந்த மிக அத்தியாவசியமான, இன்றியமையாத போதனை இன்று போதிக்கப் படுகிறதா ?? இல்லை! இல்லவேயில்லை! கிறீஸ்துநாதர் மனிதர் கண்டு பாவிக்கக்கூடிய
முன்னுதாரண மனிதராக, உத்தமமான மனிதராக (The Ideal Man) மக்களுக்குக் காட்டப்படுகிறார். மிகச் சிறந்த “மனித மதிப்பீடுகளை” நமக்குத் தரவே அவர் வந்ததாக அவர்கள்
கூறுகிறார்கள்.

தொடரும்

Comments are closed.