சொல்லாலும், செயலாலும் சாட்சிய வாழ்வை மேற்கொள்ள

இயேசு நமக்குக் கற்பித்ததைப்போலவும், நாம் பறைசாற்றும் உண்மைக்கு ஏற்ற வழியிலும் வாழ்ந்தோமெனில், நமது சாட்சியம் கனி தரும்” – திருத்தந்தையின் டுவிட்டர் செய்தி

Comments are closed.