குருத்துவ ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழா

குருத்துவ ஐம்பதாவது ஆண்டு பொன் விழா

Golden Jubilee
Rev.Fr. A.P. Devasahayam
Rev.Fr.A.C.Christpher
Rev.Fr.R.M.G. Nesanayagam

 

Comments are closed.