கோடி அற்புதரே புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக யேசுவை மன்றாடும்

மாதத்தின் முதல் செவ்வாய்க்கிழமை , நம்பிக்கையோடு  புனித அந்தோனியார் திருத்தலம் சென்று மகிமை மிகு திருச்சொரூபம் நோக்கி ??மன்றாடுங்கள் , அற்புதர் உங்களை அற்புதம் காணச்செய்வார். கோடி அற்புதரே புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக யேசுவை மன்றாடும், நன்றி

Comments are closed.