ஜெபமாலை வெற்றியின் மாலை எப்படிச் செபிக்க வேண்டும் ஜெபமாலை

ஜெபமாலை இரண்டு அம்சங்களைக் கொண்டது. ஒன்று மனச் செபம்; மற்றது வாய்ச்செபம். ஜெபமாலையில் மனச் செபம் என்பது நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறீஸ்து, அவருடைய திரு அன்னை இவ்விருவரின் வாழ்வு, மரணம், மகிமை ஆகிய திரு நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனையேயாம். வாய்ச் செபம் என்பது அருள் நிறை மந்திரத்தை பதினைந்து பத்து மணியாக ஒவ்வொரு பத்து மணிக்கும் முன்னால் ஒரு பரலோக மந்திரத்துடன் சொல்வதாகும். இப்படிச் சொல்லும் போதே அப்பதினைந்து முக்கிய திருநிகழ்ச்சிகளிலும் சேசுவும் மரியாயும் அனுசரித்த முக்கிய புண்ணியங்களை நினைத்து ஆழ்ந்து சிந்திக்கவும் வேண்டும்.

முதல் ஐந்து பத்து மணியிலும் நாம் சந்தோச தேவ இரகசியங்களை நினைக்க வேண்டும். இரண்டாது ஐந்து மணியில் ஐந்து துக்க தேவ இரகசியங்களை நினைக்க வேண்டும். மூன்றாம் ஐந்து பத்து மணியில் ஐந்து மகிமை தேவ இரகசியங்களையும் நினைவு கூற வேண்டும். இங்கனம் ஜெபமாலையில் மனச் செபமும், வாய்ச் செபமும் மிக அழகிய முறையில் இனைந்து காணப்படும். அவற்றின் மூலமாக நாம் சேசு, மாதா இவ்விருவரின் வாழ்வு, துயரம், மகிமை ஆகிய திரு நிகழ்ச்சிகளையும், புண்ணியங்களையும் பின்பற்ற வேண்டும்.

“ பாவிகளையும், பதிதர்களையும் மனந்திருப்பவும், பாவத்தை அழிக்கவும் ஏதுவாக ஜெபமாலையை எடுத்துச் சொல் “

நமதாண்டவரும், தேவ அன்னையும் புனித சாமி நாதருக்கு பலமுறை தோன்றி கூறியது,

“ அருள் நிறை மந்திரத்தைப் போன்ற அழகிய ஒன்றை எந்த மனிதனும் இயற்றியதில்லை. பிதாவாகிய சர்வேசுவரனே எனக்குக் கூறிய இவ்வழகிய கண்ணியம் நிறைந்த வார்த்தைகளை விட என் இருதயத்திற்கு விருப்பமான வேறு எந்த வாழ்த்தும் இல்லை “

தேவமாதா புனித ஜெத்ரூத்தம்மாளிடம் கூறியவை..

“ பரலோக மந்திரத்தையும், அருள் நிறை மந்திரத்தையும் விட அதிக அழகும் உயர்ந்ததுமான ஜெபங்களைச் சொல்ல முடியும் என்று நினைப்பது பசாசின் விநோதமான ஏமாற்றத்துக்கு உட்படுவதாகும் “ – நம் மாதாப் புனிதர் புனித லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட்

ஜெபமாலை ஜெபிப்பது நின்றால் வரும் விளைவு.

அர்ச். சாமி நாதர் ஜெபமாலைப் பக்தி சபையை நிறுவிய ஒரு நூற்றாண்டு வரை ஜெபமாலையின் மீது ஆதியிலிருந்த ஊக்கம் காணப்பட்டது. அதன் பின் அது மறக்கப்பட்டு புதை பட்டுப்போயிற்று. இது பற்றி ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. ஏனென்றால் எல்லாக் காரியங்களும்- மிகவும் புனிதமானவை உட்பட அதிலும் மனித சுயாதீனத்திற்கு விடப்பட்டிருந்தால் அவைகள் மாறத்தான் செய்யும். சாத்தானின் தீய திட்டங்களும், அவனுடைய பொறாமையும், ஜெபமாலையை மக்கள் கைவிடப்பட்டதன் பெரும் காரணமாக அமைந்தன.

1349- ஆன் ஆண்டு இறைவன் ஐரோப்பா முழுவதையும் மிகப் பயங்கரமான கொள்ளை நோயால் தண்டித்தார். அதுபோல் கொடிய கொள்ளை நோய் எங்கும் கண்டதில்லை. கிழக்கிலிருந்து ஆரம்பமாகி இத்தாலி, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், போலந்து ஹங்கேரி நாடுகளில் அது பரவியது. எங்கெல்லாம் அது பரவியதோ அங்கெல்லாம் அழிவைக் கொண்டு வந்தது. தன் கதையைச் சொல்ல நூறில் ஒருவன் முதலாய் விடப்படவில்லை. இக்கொள்ளை நோய் பரவிய மூன்று ஆண்டுகளாக பெரிய நகரங்களும் சிறிய பட்டணங்களும், கிராமங்களும் துறவற மடங்களும் ஏறக்குறைய வசிப்பாரற்றுக் காலியாகக் கிடந்தன.

இந்த வாதனை முடியவும், 1376- ஆம் ஆண்டில் ஃபிளாஜெல்லாந்தெஸ் என்ற பதிதப்போதனையும், ஒரு பெரிய பிரிவினையும் ஏற்பட்டது. தேவ இரக்கத்தால் இந்தத் துன்பங்கள் முடிந்ததும் தேவதாய் முத், ஆலன் ரோச்சிடம் பரிசுத்த ஜெபமாலைப் பக்தி சபையைப் புதுப்பித்து நடத்தும்படி கூறினார்கள். முத். ஆலன் பிரிட்டன் தேசத்தில் தினான் மாநிலத்தில் புனித சாமி நாதர் சபையைப் சேர்ந்த ஒரு குரு. இவர் ஒரு சிறந்த வேத சாஸ்திர வல்லுநர். பிரசங்கம் செய்வதில் பெரும் புகழ் பெற்றவர்.

தேவதாய் இவரை இவ்வலுவலுக்குத் தெறிந்து கொண்ட காரணம்: இந்த மாநிலத்தில்தான் முதல்முதல் ஜெபமாலைப் பக்தி சபை தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அம்மாநிலத்திலுள்ள சாமி நாதர் உறுப்பினர் ஒருவரே அப்பக்தியை மீண்டும் நிலை நாட்டும் பேறு பெறுவது தகுதியுமாயிருந்தது,,

முத்.ஆலன் ரோச் எப்படி ஆண்டவரின் எச்சரிப்பைப் பெற்று இவ்வலுவலுக்கு வந்தார் எனபதை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.

“ அலகைத் தலையை உருட்ட நாமே அணியைத் திரட்டுவோம்.. ஜெபமாலை.. மணியை உருட்டி பேயை விரட்டுவோம்… “

ஜெபிப்போம்…ஜெபிப்போம்…ஜெபமாலை…

இயேசுவுக்கே புகழ் ! மரியாயே வாழ்க

Comments are closed.