தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், சிங்கப்பூரில், புனித வெள்ளி திருச்சடங்கில், திருச்சிலுவை முத்தி செய்யும் நிகழ்வு

தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், சிங்கப்பூரில், புனித வெள்ளி திருச்சடங்கில், திருச்சிலுவை முத்தி செய்யும் நிகழ்வு

Comments are closed.