மாணவர்களினால் அன்னையர்கள் கௌரவிப்பு


பாலத்துவசபை மாணவர்களினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அன்னையர் தின நிகழ்வு மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந் நிகழ்வினை பாலத்துவசபை ஊக்குவிப்பாளர்கள் நெறிப்படுத்தி சிறப்பித்தனர். .

Comments are closed.