தனது இறைபணி வாழ்வில் 32 வருடங்களை பூர்த்தி செய்யும் திருமலை மறை மாவட்டத்தின் ஆயர் பேரருட்திரு நோயல் இம்மனுவேல் ஆண்டகைக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களும் செபங்களும்

தனது இறைபணி வாழ்வில் 32 வருடங்களை பூர்த்தி செய்யும் திருமலை மறை மாவட்டத்தின் ஆயர் பேரருட்திரு நோயல் இம்மனுவேல் ஆண்டகைக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களும் செபங்களும்

Comments are closed.