மொன்றியல் பற்றிமா அன்னை திருவிழாவும், அனையர் தினமும் கொண்டாடப்பட்டது

பற்றிமா அன்னை திருவிழாவும், அனையர் தினமும் கொண்டாடப்பட்டது. போத்துக்கல் பற்றிமாவிலிருந்து சுரூபம் ஒருநாள் வழிபாட்டிற்காக கொண்டுவரப்பட்டிருந்தது.

யூட் அமலதாஸ்

Comments are closed.