ஜெபமாலை அன்னை திருத்தல பெருவிழா கூட்டுத்திருப்பலி மட்டு ஆயர் அதிவணக்கத்துக்குரிய யோசப் பென்னையா ஆண்டகையால் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது

பெரிய புல்லுமலை தூய ஜெபமாலை அன்னை திருத்தல பெருவிழா கூட்டுத்திருப்பலி மட்டு ஆயர் அதிவணக்கத்துக்குரிய யோசப் பென்னையா ஆண்டகையால் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது.

Comments are closed.