நம்மை கடவுளுக்கு அருகாமையில் கொணரும் ஏழைகள்

விவிலியத்தை வாசிப்பதென்பது, நம் வாழ்வுப் பாதையில் நம்மை மனவுறுதியில் நிரப்பவும், கடவுளுக்கு நெருக்கமாக நம்மைக்…

மறைக்கல்வி ஆசிரியர் திருப்பணிப் பொறுப்பை வழங்கினார் திருத்தந்தை

உலகின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த 5 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு மறைக்கல்வி ஆசிரியர் திருப்பணிப் பொறுப்பை ஜனவரி 23,…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

மகிழ்ச்சி நிறை மறையுண்மைகள். 1. தேவமாதாவுக்கு கபிரியல் அதிதூதர் காட்சி அளித்து மங்கள வார்த்தை…

இன்றைய புனிதர் † (அப்போஸ்தலர் புனிதர் பவுலின் மனமாற்றம்

புனித பவுல் (சின்னப்பர்) ஒரு கிறிஸ்தவ புனிதராவார். இவரது இயற் பெயர் சவுல் என்பதாகும். இவர் கி.பி. 9 முதல் கி.பி.…

இறை மக்கள் குடும்பமாக இல்லங்களில் அமர்ந்து செபிக்க வேண்டிய இன்றைய செபமாலைக்…

ஒளி நிறை மறையுண்மைகள். 1. இயேசு யோர்தான் ஆற்றங்கரையில் திருமுழுக்குப் பெற்றதைத் தியானித்து, இன்றையத்…